Rolnictwo

Specjalności:

Agrobiotechnologia (tylko studia stacjonarne)

Agrobiotechnologia, zwana tez zieloną biotechnologią jest wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej. Głównym celem agrobiotechnologii jest wytwarzanie żywności bezpiecznej, o dobrej jakości poprzez ograniczenie wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych oraz agrofagów. Agrobiotechnologia w swoich działaniach bazuje na metodach inżynierii genetycznej, osiągnięciach współczesnej biotechnologii oraz biologii molekularnej.

Kształcenie w ramach specjalności agrobiotechnologia  jest ukierunkowane na biotechnologię roślin uprawnych, patogenicznych agrofagów tych roślin oraz technologię produkcji biopaliwa z surowców odnawialnych.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do sprawnego łączenia technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a głównie: biotechnologii w produkcji roślinnej, diagnostyce genetycznej i genetycznych bazach danych.

Wciąż nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych kandydatów, aby sprostać nowym wyzwaniom  szybko rozwijającej się dziedzinie nauki  jaką jest agrobiotechnologia. Istnieje wyraźna potrzeba ludzi z ugruntowaną wiedzą niezbędną do wdrożenia zmian technologicznych w sposób precyzyjny i odpowiedzialny . Dzięki kompatybilności  wiedzy z innymi obszarami nauki, absolwent będzie posiadał kwalifikacje do pracy w tym zakresie zarówno w kraju jak i za granicą.

Absolwent specjalności agrobiotechnologia ma możliwość podjęcia pracy w Inspektoratach Ochrony Roślin, Stacjach Hodowli Roślin, laboratoriach diagnostycznych, służbach sanitarnych, laboratoriach naukowych, instytucjach wspomagających rolnictwo. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Ochrona roślin

Skierowana jest do studentów pragnących przygotować się do pracy w produkcji roślinnej, zarówno jako producenci, doradcy, jak i pracownicy instytucji związanych z rolnictwem. To specjalność, która ma duże znaczenie dla przyszłości rolnictwa, a przede wszystkim jego bezpieczeństwa dla środowiska i przyszłego konsumenta. Celem nadrzędnym w procesie edukacji jest przygotowanie absolwenta, który potrafi budować środowisko rolnicze tak, aby produkować wysokiej jakości, bezpieczną żywność. Program studiów zawiera szerokie spektrum zagadnień dotyczących agrofagów, roli jaką pełnią w agrocenozach, strat przez nie powodowanych, metod i narzędzi służących do ich monitorowania oraz diagnostyki. Dużo miejsca poświęcono przeglądowi współczesnych metod ochrony roślin. Uzupełnieniem programu są elementy dotyczące podstaw ekonomiki ochrony roślin. Wiedza, kompetencje i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają  na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących produkcji roślinnej oraz stosowania środków ochrony roślin.

 

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne to poszukiwanie równowagi pomiędzy zaspokojeniem potrzeb ludności na żywność o wysokiej jakości, a wykorzystaniem zasobów ekosystemów w sposób nie obciążający środowiska naturalnego przy jednoczesnym zachowaniu jego bioróżnorodności.

Rolnictwo ekologiczne to system oparty o gospodarkę naturalną, wykorzystujący wiedzę w zakresie uwarunkowań ekologicznych i biologicznych produkcji rolniczej, wykluczający stosowanie syntetycznych środków produkcji (nawozów i środków ochrony roślin), organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), pasz pochodzenia przemysłowego, antybiotyków i innych dodatków wykorzystywanych w chowie i hodowli zwierząt. Końcowym efektem rolnictwa ekologicznego jest żywność o wysokiej jakości odżywczej, spełniająca ostre wymogi, określone przez ustawodawstwo polskie i europejskie.

Rolnictwo ekologiczne chroni i wspiera różnorodność organizmów żywych i zapewnia równowagę agroekosystemów. Ten system gospodarowania to również szansa ocalenia dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, utrzymanie tradycyjnych gospodarstw rodzinnych i zachowania miejsc pracy.

Ukończenie specjalności rolnictwo ekologiczne daje wszechstronne wykształcenie zapewniające szerokie możliwości zatrudnienia poczynając od prowadzenia własnego gospodarstwa rolniczego, poprzez pracę w służbach doradczych, agencjach rządowych realizujących Wspólną Politykę Rolną UE i Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich, pracę w firmach usługowo-handlowych pracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego, kończąc na szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej itp.

 

Zarządzanie produkcją

Jest to interdyscyplinarny kierunek łączący kompetencje inżynierskie z zakresu technologii produkcji roślinnej (agrotechnologii) z umiejętnościami menedżerskimi. Powstał w wyniku zmian społecznych i gospodarczych, które wymagają od pracowników realizacji zadań związanych z racjonalizacją produkcji z uwzględnieniem coraz większych wymagań społecznych i ekologicznych. W programie studiów ujęte zostały zagadnienia dotyczące aspektów zarządzania produkcją rolniczą, zarządzania zespołami oraz innowacyjnych technik i metod zarządzania produkcją. Przedmioty prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie naukowe i praktyczne. Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne i formy aktywizujące studentów.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wzmocnienie prowadzonej lub uruchamianej własnej działalności rolniczej. Uzyskane kompetencje umożliwią absolwentom zdobycie pracy w podmiotach, które zatrudniają specjalistów od zarządzania i zarządzania produkcją. Dotyczy to firm handlowych, doradczych, a także jednostek państwowych, w których przydatna jest rolnicza wiedza techniczna i ekonomiczna.