Ochrona środowiska

Specjalności:

Gospodarka odpadami

Specjalność „Gospodarka odpadami” daje możliwość wykształcenia wysokiej klasy specjalisty z zakresu projektowania oraz modernizowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. Specjalista z tej branży opiniuje i doradza w zakresie lokalizacji, funkcjonowania oraz środowiskowego oddziaływania obiektów zajmujących się odbiorem, gromadzeniem i unieszkodliwianiem odpadów, z uwzględnieniem uwarunkowań logistycznych. Absolwent tej specjalności wie również, jak prowadzić gospodarkę odpadami, by wykorzystać tkwiące w nich zasoby (w tym zasoby energetyczne).

W ciągu 3-semestralnych studiów poznasz problematykę z zakresu m.in.:

  • aktualnych norm prawnych i zobowiązań prawa europejskiego oraz polskiego w zakresie gospodarki odpadami;

  • właściwości i źródeł wytwarzania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych;

  • technologii i urządzeń stosowanych w zagospodarowaniu odpadów;

  • oddziaływania inwestycji i obiektów służących do unieszkodliwiania odpadów na środowisko przyrodnicze;

  • monitoringu gospodarki odpadami;

  • tworzenia, zarządzania i funkcjonowania systemów gospodarki odpadami;

  • organizacji gospodarki odpadami: w gminach, przedsiębiorstwach, służbie zdrowia.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapewnia obsadę wykładowców z grona kadry własnej, jak również z grona uznanych specjalistów z innych ośrodków naukowych oraz praktyków (m.in. przedstawicieli administracji oraz sektora przedsiębiorstw i służby zdrowia). Przez ścisły kontakt z przemysłem, realizowany w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych, możliwy jest sposób konfrontacji wiedzy teoretycznej przekazywanej na wykładach z praktyką.

Perspektywy zawodowe

Wobec konieczności wdrożenia nowych zasad wynikających z polityki Unii Europejskiej w kwestii odpadów i obowiązków związanych z recyklingiem, absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w wielu instytucjach państwowych, jak i sektorze prywatnym, które to podmioty będą musiały zająć się tworzeniem ogólnych zasad gospodarki odpadami. Nowe zobowiązania ustawowe jak też kary pieniężne wymuszają na samorządach terytorialnych, wytwórcach odpadów i importerach zatrudnianie absolwentów tej specjalności.

Dodatkowe korzyści

Absolwent specjalności Gospodarka Odpadami, z uwagi na przygotowanie zawodowe, może po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskać świadectwo Marszałka Województwa stwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zakładów unieszkodliwiania odpadów.

 

Ochrona ekosystemów wodnych

Trwające trzy semestry studia oferują specjalistyczny, starannie dobrany program kształcenia, nastawiony na rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w pełnym spektrum tematyki związanej z wodą w środowisku. Studia prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną posiadającą wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy w zakresie ochrony środowiska i inżynierii ekologicznej. Studenci II stopnia będą mieli okazję nabyć specjalistyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania, zagrożeń i sposobów ochrony różnych typów ekosystemów wodnych, oraz opanować umiejętności oceny stanu środowiska wodnego i doboru właściwych metod poprawy kondycji obiektów wodnych. Oprócz przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych objętych programem studiów, studenci mają do wyboru rozległy zakres treści dydaktycznych, dostępnych w ramach przedmiotów do wyboru, ujętych w modułach specjalnościowych. Atrakcją tej specjalności są zajęcia praktyczne w terenie. Specjalność Ochrona ekosystemów wodnych daje możliwość znacznego poszerzenia dotychczasowej wiedzy zdobytej na I stopniu studiów, ukierunkowanej w taki sposób, aby absolwent był wysoko wykwalifikowanym specjalistą z zakresu ochrony wód. Studenci będą również mogli rozwijać własne zainteresowania poprzez indywidualny dobór tematyki prac dyplomowych oraz uczestnicząc w przedsięwzięciach kół naukowych działających na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

 

Rekultywacja środowiska

W ramach specjalności Rekultywacja środowiska przedstawione zostaną czynniki i formy degradacji komponentów środowiska oraz sposoby przywracania określonych funkcji (środowiskowych i produkcyjnych) obszarom zdegradowanym. Omówione będą podstawy prawne ochrony i rekultywacji środowiska oraz międzynarodowe działania w tym zakresie. W terenie zaprezentowane zostaną skutki eksploatacji surowców mineralnych oraz kierunki rekultywacji gruntów. Przedstawione zostaną zasady remediacji gruntów skażonych chemicznie oraz rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Studenci uzyskają możliwości wieloaspektowej analizy elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem nowoczesnych technik systemów informacji przestrzennej (GIS). Zdobyta wiedza umożliwi ocenę stopnia degradacji elementów środowiska oraz da podstawy do opracowania projektów rekultywacji terenów zdegradowanych. Po ukończeniu specjalności istnieje możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z ochroną środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej oraz w zakładach produkcyjnych.

 

Monitoring i toksykologia środowiska

Monitoring i toksykologia środowiska jest ciekawą dyscypliną nauki, która powstała z połączenia takich dziedzin wiedzy jak ekologia, biologia, fizjologia, chemia czy toksykologia. Zajęcia z monitoringu i toksykologii środowiska umożliwiają poznanie oddziaływań różnych, często szkodliwych związków obecnych w środowisku przyrodniczym na różnych poziomach organizacyjnych od komórki, tkanki aż do organizmów i ich zespołów. Istnieje możliwość pracy z bardzo ciekawymi biowskaźnikami stanu środowiska lądowego, wodnego i glebowego - organizmami roślinnymi, jak i zwierzęcymi. Monitoring i toksykologia środowiska pozwala spojrzeć na szkodliwe działanie różnych związków na wielu poziomach organizacyjnych tych organizmów, od jednokomórkowych glonów po najmniejszą roślinę naczyniową, jaką jest rzęsa drobna, czy od drobnej rozwielitki po dżdżownice i ryby. W świecie roślin i zwierząt pozwala zrozumieć transport substancji obcych (ksenobiotyków) w poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego. Badania na organizmach roślinnych i zwierzęcych można prowadzić obserwując cechy morfologiczne, jak i biochemiczne. Stosowane podczas ćwiczeń testy toksyczności ostrej pozwalają na szybką odpowiedź i obserwację takich parametrów, jak: długości części podziemnych i nadziemnych testowanych roślin wskaźnikowych (np. łubinu żółtego), ich świeżą i suchą masę czy potencjał osmotyczny. Badania biochemiczne umożliwiają obserwowanie zmian zachodzących w tych organizmach na poziomie subkomórkowym, pozwalając analizować np. zawartość chlorofilu, aktywność enzymatyczną czy pewne szlaki metaboliczne różnych związków będących biomarkerami. Prowadząc doświadczenia z organizmem wodnym, jakim jest Daphnia magna w ciekawy sposób można obserwować jej zmiany behawioralne czy pracę małego serca. Wszystko to z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury laboratoryjnej.

Ta specjalność pozwoli Ci zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności powszechnie wykorzystywane w badaniach środowiskowych na całym świecie. Monitoring i toksykologia środowiska to interdyscyplinarna specjalność, której absolwent zdobędzie cenione kwalifikacje zawodowe w zakresie technik oceny poziomu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Wybierając tę specjalność staniesz się nowoczesnym specjalistą, który nie tylko oceni wpływ zanieczyszczeń na środowisko, ale i zaplanuje działania profilaktyczne na rzecz ochrony przyrody.

 

 Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych

Program tej specjalności jest odpowiedzią na realne potrzeby rynkowe, które obecnie definiują profil pracownika w sektorze leśnym na styku ochrony środowiska i leśnictwa. Kierowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia leśnictwa i innych kierunków, którzy posiadają podstawową wiedzę  z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad funkcjonowania ekosystemów leśnych. Treści przedmiotowe stanowią istotne rozszerzenie i wzbogacenie programu realizowanego na studiach leśnictwa pierwszego stopnia. W trakcie trzech semestrów studiów szczegółowo analizowane będą aktualne problemy z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego. Wykwalifikowana kadra, którą reprezentują nie tylko z nauczyciele akademiccy z bogatym dorobkiem naukowym, ale również w dużej mierze przedstawiciele świata praktyki, gwarantuje wysoką jakość nauczania i oraz zdobycie pożądanych umiejętności i kwalifikacji.