Odnawialne źródła energii

Energia jest niezbędnym czynnikiem do życia, rozwoju i istnienia cywilizacji ludzkiej. W praktyce energia jest wykorzystywana głównie w postaci energii elektrycznej, energii cieplnej jak również paliw transportowych. Obecnie energię na Świecie pozyskuje się głównie z paliw kopalnych, jednakże odnawialne źródła energii (OZE) zaczynają odgrywać coraz większą rolę. W 2020 roku z OZE ma być produkowana piąta część energii zużywanej w UE. Przyczyną rosnącej popularności wykorzystania OZE jest ich nieszkodliwość dla środowiska i ich niewyczerpalność. Ponadto wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, tworzy miejsca pracy, stymuluje rozwój gospodarczy pozytywnie wpływa na dywersyfikację kierunków dostaw energii. Tak jak obecnie, podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, jest wykorzystanie krajowych zasobów węgla, tak w kolejnych dziesięcioleciach podstawą bezpieczeństwa energetycznego państwa będą zasoby OZE. Wynika to głównie z faktu, że mają one przewagę nad paliwami kopalnymi ze względów ekologicznych, gospodarczych, społecznych jak również ekonomicznych. Dlatego też Kraje UE w tym również Polska, kładą coraz większy nacisk na zwiększenie udziału OZE w strukturze produkcji i wykorzystania źródeł energii. W związku z tym wprowadzane są regulacje prawne promujące OZE. Ponadto nowa strategia Komisji Europejskiej “Innowacje dla zrównoważonego rozwoju: Biogospodarka dla Europy” promuje spójne podejścia do rozstrzygnięcia problemów ekologicznych, środowiskowych, zapotrzebowania na energię, zasoby naturalne i dostaw żywności, trapiących Europę oraz resztę świata. Silna biogospodarka w tym Odnawialne Źródła Energii umożliwią produkcję i eksploatację zasobów biologicznych, otrzymywanie większej ilości produktów z tej samej ilości surowców i odpadów, w porównaniu do dotychczasowych technologii. Wpłynie to również na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz obniży uzależnienie krajów UE od dostaw paliw z krajów trzecich. Ponadto gospodarka oparta na zasobach biologicznych umożliwi rozwój nowych technologii bazujących na paliwach odnawialnych i rozwój społeczeństwa niskoemisyjnego. Powyższe kwestie znajdują również odzwierciedlenie w dokumentach i programach krajowych promujących OZE, szczególnie w warunkach lokalnych np. program „Prosument”.

Przejście z energetyki węglowej w kierunku energetyki nieemisyjnej, opartej na wykorzystanie OZE, czy jakiejkolwiek innej to długotrwały proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania kadr. Dlatego też studiowanie na kierunku Odnawialne Źródła Energii umożliwi zapoznanie absolwentów między innymi z: zasobami energetycznymi OZE; urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej; modelowaniem procesów i instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych; komputerowymi metodami projektowania systemów OZE; energetyką wiatrową i fotowoltaiczną; małą energetykę wodną; wykorzystaniem energii słońca i ziemi; budownictwem pasywnym, zero- i plus energetycznym; technologiami pozyskania i konwersji biomasy oraz aspektami środowiskowymi (LCA); wyceną zasobów biomasy; efektywnością energetyczną i poszanowaniem energii; technologiami energetycznymi wykorzystującymi materiały odpadowe; gospodarowaniem bioenergią; regulacjami prawnymi; zarządzaniem i rachunkiem ekonomicznym w ekoenergetyce.

Absolwent studiów kierunku Odnawialne Źródła Energii zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach związanych z wytwarzaniem urządzeń ich obsługą, eksploatacją i gospodarowaniem energią odnawialną; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie rynku odnawialnych źródeł energii; szkolnictwie stopnia średniego; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.