Informacje ogólne

Charakterystyka studiów podyplomowych
z zakresu ”Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni”

Cel

Głównym celem jest uzupełnienie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szkolnictwie, ogrodnictwie, zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją zieleni, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym różnych kierunków studiów (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie). Słuchaczami mogą być osoby pracujące w firmach konserwujących i utrzymujących zieleń, jak też innych zawodach (nauczyciele, urzędnicy, prawnicy i inni). W programie dydaktycznym pracownicy naukowi realizować będą zagadnienia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych dotyczące: gleboznawstwa, zasad kształtowania przestrzeni, nawożenia roślin, eksploatacji maszyn i narzędzi, chorób i szkodników roślin ozdobnych, systemów nawadniających, gospodarowania drzewostanem, szkółkarstwa, zakładania i pielęgnacji trawników, regulacji zachwaszczenia, urządzania obiektów architektury krajobrazu oraz kalkulacji kosztów. Chcemy też przybliżyć słuchaczom wiedzę z zakresu organizacji i bezpieczeństwa pracy, ogrodów specjalnych, drzew i krzewów oraz rośliny zielnych.

Opis kwalifikacji absolwenta

Studia podyplomowe mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szkolnictwie, ogrodnictwie, zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją zieleni. Absolwent zna klasyfikację gleb pod roślinność, choroby i szkodniki, podstawowe gatunki drzew i krzewów oraz roślin zielnych stosowanych w terenach zieleni. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagospodarowania tego typu terenów zieleni, zakładania trawników, nawożenia i pielęgnacji roślin, instalowania systemów nawadniających, organizacji pracy w ogrodzie oraz kierowania zespołami ludzkimi, gospodarowania drzewostanem, sporządzania kalkulacji kosztów. 

Obsada kadrowa

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych WKŚiR UWM w Olsztynie, SGGW w Warszawie oraz doświadczonych praktyków specjalistów z danej dziedziny (wyszczególnionych w programie studiów podyplomowych).

Forma zakończenia studiów podyplomowych

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki uzyskania świadectwa

uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem, 90% uczestnictwa w zajęciach objętych programem.
Zasady ustalania końcowej oceny ukończenia studiów: na podstawie średniej ocen z przedmiotów kończących egzaminem (pisemnym, ustnym) lub zaliczeniem przewidzianych w programie studiów podyplomowych.

Miejsce i czas trwania studiów

zajęcia przewidziane w programie studiów będą prowadzone w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, natomiast ćwiczenia praktyczne i terenowe odbędą się na terenie Ogrodu Dydaktyczno – Doświadczalnego w Kortowe (kolekcja roślin ozdobnych, szklarnie Katedry Ogrodnictwa) oraz w Arboretum Leśnym w Kudypach. Czas trwania studiów: 2 semestry (264 godzin dydaktycznych, w tym 93 godzin wykładów i 171 ćwiczeń.)
Opis zasad stosowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia: w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych będą przeprowadzane hospitacje. Osoba odpowiedzialna za przedmiot jest zobowiązana do przedstawienia sylabusa oraz przygotowania szczegółowego harmonogramu zajęć.

adres strony do akademików
http://www.zak.olsztyn.pl/pokojeHotelowe.html

Wszelkich informacji udzielają: