Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych z zakresu:
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: studia podyplomowe należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
 3. Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia podyplomowe (2 semestry).
 4. Absolwent: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia prac związanych z kształtowaniem, urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie związanym z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
 5. Objaśnienie oznaczeń:

  a) K – kierunkowe efekty kształcenia
  b

  ) P – studia podyplomowe

  c) W – kategoria wiedzy

  d) U – kategoria umiejętności

  e) K – kategoria kompetencji społecznych

  f) R1A_ – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych dla studiów podyplomowych

  h) 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

 

Tabela 1

Symbol efektuEfekty kształcenia dla studiów podyplomowych:
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
- po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
Symbol efektu kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i kompetencji zawodowych

WIEDZA

KP_W01

Ma wiedzę niezbędną do wytypowania roślin dostosowanych do panujących warunków klimatycznych

R1A_W01

R1A_W03

KP_W02

Posiada wiadomości z zakresu gleboznawstwa obejmujące właściwości fizyczne i chemiczne, znaczenie próchnicy i minerałów ilastych w glebach, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność

R1A_W03

KP_W03

Zna podstawowe metody regulacji zasobów wodnych w środowisku oraz ich wpływ na uprawę roślin, kształtowanie środowiska i bioróżnorodność 

R1A_W05

R1A_W06

R1A_W07

KP_W04

Ma elementarną wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych

R1A_W03

R1A_W07

KP_W05 

Posiada wiedzę z zakresu szkółkarstwa obejmującą metody produkcji i uszlachetniania roślin

R1A_W05

KP_W06 

Ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin, obejmującą mechanizmy regulacji ich procesów życiowych

R1A_W01

R1A_W03

R1A_W04

KP_W07

Ma podstawową wiedzę z zakresu herbologii

R1A_W03

KP_W08 

Zna zasady żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę oraz wzrost i rozwój roślin

R1A_W03

R1A_W04

R1A_W06

KP_W09 

Posiada wiedzę na temat technicznych aspektów zakładania i pielęgnacji terenów zieleni

R1A_W05

KP_W10 

Przedstawia elementarną wiedzę z zakresu fitopatologii i entomologii oraz zna podstawy ochrony roślin i ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do planowania i wykonywania tego typu zabiegów

R1A_W05

R1A_W06

R1A_W07

KP_W11 

Charakteryzuje najważniejsze gatunki roślin przeznaczonych na trawniki oraz zasady ich pielęgnacji i racjonalnego użytkowania

R1A_W04

R1A_W06

R1A_W07

KP_W12

Zna metody uprawy roślin stosowanych w urządzaniu terenów zieleni

R1A_W05

R1A_W06

R1A_W07

KP_W13

Posiada ogólną wiedzę z zakresu zagospodarowania terenów zieleni niezbędną do ich projektowania i eksploatacji

R1A_W05

R1A_W06

R1A_W07

KP_W14 

Zna techniczne aspekty kształtowania terenów zieleni

R1A_W05

KP_W15

Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zabiegów agrotechnicznych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni

R1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

KP_U01

Potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni  

R1A_U01

R1A_U03

KP_U02

Prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu

R1A_U02

KP_U03

Posiada umiejętność zdiagnozowania zasobności gleb i podłoży ogrodniczych, posługuje się metodami oceny stanu odżywienia roślin, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego  zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych

R1A_U06

KP_U04

Rozpoznaje gatunki i odmiany: drzew, krzewów, bylin, roślin zielnych

R1A_U05

R1A_U07

KP_U05

Potrafi określić konieczność i termin wykonania zabiegów ochrony roślin oraz doboru środków

metod ich prowadzenia

R1A_U06

R1A_U07

KP_U06

Posiada umiejętność analizowania prac projektowych związanych z założeniem i urządzaniem terenów zieleni

R1A_U04

R1A_U06

KP_U07

Ocenia stan roślin w różnych fazach wzrostu i posiada umiejętności dokonywania korekt w technologiach ich uprawy

R1A_U05

R1A_U06

KP_U08

Umie ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na ich  rozwój,

R1A_U05

R1A_U07

KP_U09

Posługuje się podstawowymi przyrządami pomiarowymi, urządzeniami oraz maszynami stosowanymi podczas urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

R1A_U06

KP_U10

Posiada umiejętność przygotowania sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami

R1A_U02

R1A_U08

R1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP_K01

Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni oraz rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów podyplomowych  

R1A_K01

R1A_K07

KP_K02

Potrafi pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania

R1A_K02

R1A_K03

KP_K03

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prowadzenie własnej działalności związanej z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni

R1A_K04

R1A_K05

R1A_K06

KP_K04

Potrafi myśleć i działać w zakresie planowania oraz realizacji zadań związanych z  urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni

R1A_K08

KP_K05

Prezentuje postawę proekologiczną i odpowiedzialność za otaczający go świat ożywiony na różnych poziomach jego organizacji, ma świadomość ryzyka związanego ze stosowaniem czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych

R1A_K05

R1A_K06

KP_K06

Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy

R1A_K06

KP_K07

Prezentuje perspektywiczne i przedsiębiorcze myślenie w kontekście wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności w działaniach związanych z przyszłą pracą zawodową

R1A_K08

Wszelkich informacji udzielają: