Zapisy na przedmioty do wyboru

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Harmonogram zajęć z wychowania fizycznego, uwzględniający: termin, miejsce, formę zajęć oraz imię
i nazwisko prowadzącego zajęcia wywieszany jest na tablicach informacyjnych wydziałowych/kierunkowych
(w budynkach dziekanatów) oraz we wszystkich obiektach sportowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz innych obiektach, w których realizowane są zajęcia, przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:      www.uwm.edu.pl/swfis/

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego:

1. Studenci stacjonarnych studiów pierwszegostopnia dokonują zapisu na daną formę zajęć
z wychowania fizycznego za pomocą modułu  UL w systemie USOS pod adresem
www.ul.uwm.edu.pl w    terminie:   od 2 października 2018 r. od godz. 14.00  do  4 października 2018 r. do godz. 23.59.

     Giełda przedmiotu – od 5 października 2018 r.  od godz. 15.00 do 6 października 2018 r. do godz. 23.59.

2. Zapisu dokonuje się tylko na jedną formę zajęć, korzystając z indywidualnego loginu i hasła dostępu.

3. Zapisu na przedmiot powtarzany student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim  dopełnieniu formalności w dziekanacie wydziału.

4. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.

 

JĘZYK OBCY

Zapisy na zajęcia z języka obcego:

1. Studenci rozpoczynający lektorat zapisują się drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach:  od 2 października 2018 r. od godz. 8.00  do  4 października 2018 r. do godz. 23.59

2. Zapisu na przedmiot powtarzany student dokonuje u kierowników właściwych zespołów językowych w pierwszym tygodniu zajęć, po uprzednim dopełnieniu formalności w dziekanacie wydziału. Studentów obowiązuje wybór tego samego języka, z którego uzyskali ocenę niedostateczną.

3. Zmiana decyzji podjętej przez studenta w kwestii wyboru języka, możliwajest jedynie w wyjątkowych przypadkach. O zmianie lektoratu rozstrzyga kierownik Studium Języków Obcych.

4. Studenci I roku studiów dokonują zapisu korzystając z tego samego loginu i hasła, którego używali w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Pozostali studenci dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego uprzednio indywidualnego loginu i hasła.

5. Student rozpoczynający naukę na kolejnym kierunku studiów (dotyczy studiów pierwszego stopnia), nabywa uprawnienia do przeniesienia osiągnięć z zaliczonego semestru (nie dotyczy studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów i ponownie zostali przyjęci na studia w drodze rekrutacji). Uznania osiągnięć i wpisu oceny dokonuje dziekan przed rozpoczęciem zajęć po zasięgnięciu opinii Kierownika Studium Języków Obcych.  

6.  Zasady realizacji zajęć z języka obcego oraz bieżące informacje zamieszczone są na stronie internetowej Studium Języków Obcych www.uwm.edu.pl/studium/

 

PRZEDMIOTY - MODUŁ Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Zapisy na przedmioty w ramach modułu z zakresu NAUK SPOŁECZNYCH:

1. Studenci dokonują zapisu na dany przedmiot u nauczyciela prowadzącego na pierwszych zajęciach.

 

Zapisy na przedmioty w ramach modułu z zakresu NAUK HUMANISTYCZNYCH:

1. Studenci dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod  adresem: www.ul.uwm.edu.pl w terminie od 1 października 2018 r. od godz. 14.00  do  3 października 2018 r. do godz. 23.59.

2. Zapisu na przedmiot powtarzanystudent dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności w dziekanacie wydziału.

3. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.

4. Rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie danego przedmiotu, możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu, a studenci tej grupy zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale. Zapisu można dokonać osobiście w Biurze ds. Kształcenia (rektorat, III piętro, pok. 303), w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2018 r. (włącznie) do godz. 12.00.

 


Lektoraty - zasady

Język obcy - oferta studia stacjonarne

Język obcy - oferta studia niestacjonarne

Wychowanie fizyczne -  zasady

Wychowanie fizyczne - oferta

Przedmioty - moduł ogólnouczelniany - zasady

Harmonogram realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego

Przedmioty - moduł z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych - zasady - studia stacjonarne i niestacjonarne

Harmonogram realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych