O projekcie

Od stycznia 2017 r. roku do lutego 2019 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jest realizowany projekt „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”. W projekcie tym mogą brać udział studenci III roku kierunku Leśnictwo na UWM w Olsztynie. Student, który zgłosi się do projektu uczestniczy w darmowych szkoleniach, warsztatach i projektach podnoszących jego kompetencje, które to są premiowane przez pracodawców z branży leśnej. Podnoszenie kompetencji przez studentów we własnym zakresie byłoby bardzo kosztowne, dlatego też pracownicy Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu na UWM postarali się o zdobycie dofinansowania. Środki zostały uzyskane w drodze konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które to rozdysponowuje wsparcie udzielane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W toku konkursu projekt został pozytywnie oceniony i skierowany do finansowania. Kwota przyznanego wsparcia to 548 1100 złotych, z czego ponad 84% stanowią środki europejskie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez co najmniej 72 studentów/ek kierunku Leśnictwo. Efektem projektu jest zwiększenie szans studentów na zatrudnienie w branży leśnej. Poprzez zdobycie nowych kompetencji potwierdzonych m.in. certyfikatami absolwent Leśnictwa staje się cennym, wyszkolonym pracownikiem prześcigającym kompetencjami osoby, z którymi konkuruje o miejsce pracy.

W ramach Projektu  80 studentów kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, będzie mogło podnieść swoje kompetencje poprzez udział w zaplanowanych formach wsparcia. Studenci będą uczestniczyć w szkoleniach, tj. w kursie brakarskim, kursie GIS, kursie operatora Harvestera, kursie arborysty oraz w kursie pilarza, które zakończą się uzyskaniem certyfikatu uznawanego przez przyszłych pracodawców. Oprócz tego zaplanowane są zajęcia warsztatowe z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych, z zakresu ekspertyz dendrologicznych, warsztaty z podstaw przedsiębiorczości, warsztaty z kształcenia kompetencji miękkich (zarządzanie stresem i czasem, wystąpienia publiczne) oraz warsztaty z podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy z obsługi bezzałogowych statków latających (popularnie nazywanych „dronami”). Udział w Projekcie będzie się również wiązał z możliwością rozszerzenia poziomu znajomości języka angielskiego na warsztatach „English in Forestry”. Część umiejętności nabytych podczas szkoleń i warsztatów studenci będą mogli zweryfikować  w przewidzianych zajęciach praktycznych (w inwentaryzacjach obiektów i obszarów cennych przyrodniczo), realizowanych w formie projektów, a utrwalenie zdobytej wiedzy będzie możliwe poprzez udział w zaplanowanych wizytach studyjnych u potencjalnych pracodawców.

Zapraszamy studentów do zgłaszania chęci swojego udziału w projekcie.

Projekt nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” jest realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-K246/16-00 z dnia 05.01.2017r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.