Ogłoszenia


Ogłoszenie

Zespół zarządzający poszukuje osoby  do prowadzenia warsztatu z zakresu  pierwszej pomocy przedmedycznej w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa w miejscu wypadku, sposobami oceny obrażeń u osób  poszkodowanych i postępowania przy zabezpieczeniu czynności życiowych u poszkodowanych na miejscu wypadku oraz udzielenia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 Realizacja szkolenia: listopad 2018, grupa ok. 10 osobowa, wymiar 15 godz.

 Wymagania:

 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną, poparta min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • zapewnienie miejsca odbycia szkolenia oraz niezbędnych pomocy i materiałów  leży po stronie przeprowadzającego szkolenie

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Program szkolenia wraz z zaproponowaną datą odbycia szkolenia,  dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny  oraz ofertę cenową należy dostarczyć w terminie do 10.11.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie

Zespół zarządzający informuje o naborze 4 osób na stanowisko opiekunów do przeprowadzenia zajęć w ramach wizyt studyjnych pn. „Firmy prywatne z branży leśnej” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres zatrudnienia: 12-13.10.2018r.
Cel zadania: zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami odpowiednio dla danej firmy: linie technologiczne, maszyny i procesy na etapach produkcji, innowacyjne techniki pozyskiwania i przetwarzania danych w leśnictwie, produkcja biomasy i pozyskanie surowca.
Czas pracy opiekuna: 5 godz./ grupę / firmę
Wymagania:
    * min. 2 letnie doświadczenie,
    * doskonała znajomość tematyki i profilu firm zajmujących się odpowiednio: taksacją leśną, informatyką w leśnictwie, produkcją biomasy i pozyskaniem surowca.
    * dyspozycyjność w wyznaczonym terminie.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu, Olsztyn, pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81.
Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 11.10.2018 r. do godziny 15.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać podpisany skan pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.
Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie

Zespół zarządzający Projektu pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” nr POWR.03.01.00-00-K246/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Zespół zarządzający informuje o naborze do przeprowadzenie kursu arborysty zakończonego egzaminem wraz z zapewnieniem noclegów oraz wyżywienia dla 6 osób-studentów kierunku leśnictwo, tj.: osób nieposiadających doświadczenia, Szkolenie specjalistyczne przygotowujące do pracy na drzewach, kończące się egzaminem praktyczno/teoretycznym i wydaniem certyfikatu;

Od przeprowadzającego szkolenie wymaga się:

a)     Zapewnienie kursantom niezbędnych  materiałów szkoleniowych oraz środków ochrony indywidualnej oraz ubezpieczenia NNW;

b)     Przedstawienie szczegółowego programu szkoleniowego oraz kart egzaminacyjnych na poszczególne etapy szkolenia.

c)     Ubezpieczenia OC firmy na minimum 200 tyś. oraz aktualnych przeglądów  sprzętu szkoleniowego, sprzęt szkoleniowy nie starszy niż 2 lata,

d)     Czas trwania kursu: 32 godzin szkoleniowych;

e)     Termin szkolenia: II połowa września 2018 r.;

f)      Zapewnienie noclegów w pok. min.2 osobowych  oraz wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja);

 

Dokumenty aplikacyjne: zgłoszenie chęci przeprowadzenia zajęć należy dostarczyć w terminie do 18. 07.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl. Firmy wybrane do przeprowadzenia zajęć zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie

Zespół zarządzający informuje o naborze 3 osób na stanowisko opiekunów do przeprowadzenia zajęć w ramach wizyt studyjnych pn. „Obszary chronione w Polsce północno-wschodniej” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres zatrudnienia:  16-18.06.2018r.

Cel zadania: zapoznanie uczestników z: praktycznymi zagadnieniami planowania i realizacji ochrony czynnej oraz biernej, schematem organizacyjnym parku, badaniami naukowymi w parku, edukacją i turystyką, finansowaniem parków narodowych w Polsce oraz relacjami z lokalnymi społecznościami.

Czas pracy opiekuna: 5 godz./ grupę / park

Wymagania:

    - min. 2 letnie doświadczenie,

    - doskonała znajomość tematyki , terenu i profilu jednego z trzech Parków Narodowych: Wigierskiego, Białowieskiego, Narwiańskiego,

   -  dyspozycyjność w wyznaczonym terminie.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu, Olsztyn, pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: zgłoszenie chęci przeprowadzenia zajęć należy dostarczyć w terminie do 11.06.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia zajęć zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie 
 
Zespół zarządzający informuje o naborze osób na stanowisko opiekuna do prowadzenia dodatkowych  zadań praktycznych w formie projektowej: „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Okres zatrudnienia:  maj-grudzień 2018r. (40 godzin) 
 
Cel zadania: dokonanie przestrzennej inwentaryzacji dolnych warstw drzewostanu – podrostu – celem dalszej hodowli. Studenci poprzez wykonanie zadania będą mieli możliwość poznania sposobu tworzenia drzewostanów kilku- i wielogeneracyjnych, a zdobytą wiedzę wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. 
 
Realizacja zadania: w 4 grupach 5 osobowych  
 
Wymagania:  

 • nadzór nad wykonywanymi pracami w terenie
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z inwentaryzacją podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie,
 • przygotowanie materiałów uczestnikom zadania,
 • doskonała znajomość terenu wybranych nadleśnictw Polski północno-wschodniej,
 • dyspozycyjność.  

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu, Olsztyn –Kortowo pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81. 
 
Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 16.04.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu, Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie 
 
Zespół zarządzający informuje o naborze osób na stanowisko opiekuna do prowadzenia dodatkowych  zadań praktycznych w formie projektowej: „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Okres zatrudnienia:  kwiecień-grudzień 2018r. (30 godzin) 
 
Cel zadania: dokonanie inwentaryzacji miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie wybranych nadleśnictw Polski płn.-wsch. i dokonanie ich opisu. Studenci poprzez poznanie walorów kulturowych terenów leśnych, będą mieli możliwość poznania ważnych wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce na tych obszarach 
 
Realizacja zadania: w 3 grupach 5 osobowych  
 
Wymagania:  

 • nadzór nad wykonywanymi pracami w terenie
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z inwentaryzacją i opisem miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej
 • przygotowanie materiałów uczestnikom zadania,
 • doskonała znajomość terenu wybranych nadleśnictw Polski północno-wschodniej,
 • dyspozycyjność.  

 Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu, Olsztyn, pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81.
 
Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 16.04.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie. 


Ogłoszenie 
 
Zespół zarządzający informuje o naborze osób na stanowisko opiekuna do prowadzenia dodatkowych  zadań praktycznych w formie projektowej: „Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Okres zatrudnienia:  kwiecień-grudzień 2018r. (30 godzin) 
 
Cel zadania: przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej pomników przyrody na wybranym terenie północno-wschodniej części Polski. Inwentaryzacja terenowa pozwoli zweryfikować stan i cechy istniejących pomników przyrody na wybranych gruntach gminnych, lasów państwowych oraz prywatnych i zlokalizować drzewa, które mogą zostać zaproponowane do objęcia ochroną - jako pomniki przyrody. 
 
Realizacja zadania: w 3 grupach 5 osobowych  
 
Wymagania:  

 • nadzór nad wykonywanymi pracami w terenie
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z inwentaryzacją oraz oceną funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce
 • przygotowanie materiałów uczestnikom zadania,
 • doskonała znajomość wybranych terenów Polski północno-wschodniej,
 • dyspozycyjność.  

 
Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu, Olsztyn, pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81. 
 
Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 16.04.2018r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie. 


Ogłoszenie

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z pierwszej pomocy przedmedycznej w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia  szkolenia: marzec- grudzień 2018, dokładne daty zostaną ustalone w terminie późniejszym

 Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa w miejscu wypadku, sposobami oceny obrażeń u osób  poszkodowanych i postępowania przy zabezpieczeniu czynności życiowych u poszkodowanych na miejscu wypadku oraz udzielenia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 Realizacja szkolenia: w 5 grupach 10 osobowych w wymiarze 15 godzin na grupę.

 Wymagania:

 - pracownik Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie,

- min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,

- teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną

- doświadczenie dydaktyczne,

- dyspozycyjność.

 Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

 Dokumenty aplikacyjne: CV potwierdzające posiadanie kwalifikacji odpowiednich do zrealizowania szkolenia oraz list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 5.03.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z zarządzania czasem w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzeniaszkoleń: marzec- grudzień 2018r., dokładne daty zostaną ustalone w terminie późniejszym

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników organizacją własnej pracy, zdolnością osiągania lepszych wyników w pracy zawodowej poprzez umiejętne gospodarowanie czasem, regularność w działaniu i planowaniu, a przez to też mniejsze narażenie na stres, możliwość większego zadowolenia z pracy, większą motywację poprzez wzrost poczucia kontroli nad swoimi działaniami w pracy, szansę wykonania mniejszej liczby błędów popełnianych podczas realizacji zadań, możliwość szybszego osiąganie celów zawodowych i prywatnych.

Realizacja szkolenia: w 5 grupach 10 osobowych w wymiarze 16 godzin na grupę.

Wymagania

- pracownik Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie,

- min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,

- teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem czasem

- doświadczenie dydaktyczne,

- dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV potwierdzające posiadanie kwalifikacji odpowiednich do zrealizowania  szkolenia oraz list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 5.03.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

Zespół zarządzający informuje o naborze  osób do prowadzenia warsztatu z „Wystąpień Publicznych” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzeniaszkoleń: marzec- grudzień 2018r., dokładne daty zostaną ustalone w terminie późniejszym

Cel szkolenia: nabycie umiejętności występowania publicznego w edukacji leśnej marketingu i promocji leśnej.

Realizacja szkolenia: w 5 grupach 10 osobowych w wymiarze 16 godzin na grupę.

Wymagania:

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV potwierdzające posiadanie kwalifikacji odpowiednich do zrealizowania  szkolenia oraz list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 5.03.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z „Zarzadzania stresem” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: marzec-  grudzień 2018r., dokładne daty zostaną ustalone w terminie późniejszym

Cel szkolenia: nabycie umiejętności zarządzania stresem w pracy leśnika i w  sytuacjach zagrożenia.

Realizacja szkolenia: w 5 grupach 10 osobowych w wymiarze 16 godzin na grupę.

Wymagania:

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV potwierdzające posiadanie kwalifikacji odpowiednich do zrealizowania  szkolenia oraz list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 5.03.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

 

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z języka angielskiego „English in Forestry” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: marzec –listopad 2018r. dokładne daty zostaną ustalone w terminie późniejszym

Cel szkolenia: wzbogacenie i rozszerzenie słownictwa z zakresu branży leśnej.

Realizacja szkolenia: w 5 grupach 10 osobowych w wymiarze 30 godzin na grupę.

Wymagania:

 • pracownik Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV potwierdzające posiadanie kwalifikacji odpowiednich do zrealizowania  szkolenia oraz list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 28.02.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

 

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu „Wykorzystanie bezzałogowych statków latających (BSL)w leśnictwie” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres prowadzenia szkolenia: marzec - grudzień 2018r. dokładne daty zostaną ustalone w terminie późniejszym

Cel szkolenia:  Budowa i obsługa systemu BSL md4-1000. Przepisy prawne i zasady organizacji lotów BSL/VLOS. Podstawy fotogrametrii lotniczej, teledetekcji lotniczej, opracowanie cyfrowego modelu powierzchni drzewostanu, cyfrowej ortofotomapy.

Realizacja szkolenia: w 6 grupach ok. 8 osobowych w wymiarze 20 godzin na grupę.

Wymagania

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z  tematyką warsztatu
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV potwierdzające posiadanie kwalifikacji odpowiednich do zrealizowania  szkolenia oraz list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 5.03.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: marzec- grudzień 2018r. dokładne daty zostaną ustalone w terminie późniejszym

Cel szkolenia:  podstawy prawne obowiązujące przy wykonywaniu ekspertyz dendrologicznych, wady rozwojowe drzew, choroby grzybowe wpływające na statykę drzew, gat. chronione związane z drzewami, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: opracowywania ekspertyzy stanu zdrowotnego oraz ryzyka w otoczeniu drzewa, oceny stanu zdrowotnego drzew, oceny ryzyka, badanie kondycji drzew z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Realizacja szkolenia: w 10 grupach 5 osobowych w wymiarze 24 godzin na grupę.

Wymagania

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematyką warsztatu,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV potwierdzające posiadanie kwalifikacji odpowiednich do zrealizowania  szkolenia oraz list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 5.03.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie

 

 

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: marzec - grudzień 2018r.

Cel szkolenia:  podstawy prawne obowiązujące przy ekspertyzach przyrodniczych, raportach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze ,nadzory przyrodnicze przy inwestycjach budowlanych, waloryzacja środowiska, monitoring przyrod.

Nabycie umiejętności związanych z nadzorem przyrodniczym, waloryzacją przyrodniczą i sporządzaniem raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Realizacja szkolenia: w 6 grupach ok. 8 osobowych w wymiarze 30 godzin na grupę.

Wymagania

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z zagadnieniem warsztatu
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

 Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV potwierdzające posiadanie kwalifikacji odpowiednich do zrealizowania  szkolenia oraz list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 5.03.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

 

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z zakresu podstaw  przedsiębiorczości  w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: marzec - grudzień 2018r.

Cel szkolenia:  planowanie działalności gospodarczej, analiza ryzyka przedsięwzięcia, zarządzanie przedsiębiorstwem, zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia firmy w polskich uwarunkowaniach ekonomicznych i podatkowych, źródła finansowania działalności gospodarczej, w tym fundusze UE, środki z UP, założenia biznesplanów, nabycie wiedzy z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Realizacja szkolenia: w 3 grupach ok. 16 osobowych w wymiarze 30 godzin na grupę.

Wymagania:

 •     pracownik UWM w Olsztynie,
 •     min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 •     teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z zagadnieniem warsztatu
 •     doświadczenie dydaktyczne,
 •     dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV potwierdzające posiadanie kwalifikacji odpowiednich do zrealizowania  szkolenia oraz list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 5.03.2018 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji do projektu:

POWR.03.01.00-00-K246/16

„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Decyzją Komisji rekrutacyjnej, rekrutacja została przedłużona do:

21.02.2017r. do godz. 12:00.

 Wniosek rekrutacyjny można wydrukować (w kolorze) po pobraniu go ze strony internetowej lub pobrać w Biurze Projektu.

 Miejsce składania wniosku rekrutacyjnego:

Wniosek należy składać w biurze projektu.

Biuro projektu mieści się w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu, pl. Łódzki 2, pok. 18.

 

Prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” dostępnym w załączniku.


 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu:

POWR.03.01.00-00-K246/16

„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania wniosku rekrutacyjnego:

19.02.2017r. (w godz 8:00-15:00) - 20.02.2017r. do godz. 12:00.

 

Wniosek rekrutacyjny można wydrukować (w kolorze) po pobraniu go ze strony internetowej lub pobrać w Biurze Projektu.

 

Miejsce składania wniosku rekrutacyjnego:

Wniosek należy składać w biurze projektu.

Biuro projektu mieści się w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu, pl. Łódzki 2, pok. 18.

 

Prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” dostępnym w załączniku.

 


 Ogłoszenie


Zespół zarządzający informuje o naborze 5 osób na stanowisko opiekunów do przeprowadzenia zajęć w ramach wizyt studyjnych pn. „Firmy prywatne z branży leśnej” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres zatrudnienia: 26-27.10.2017r.
Cel zadania: zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami odpowiednio dla danej firmy: linie technologiczne, maszyny i procesy na etapach produkcji, innowacyjne techniki pozyskiwania i przetwarzania danych w leśnictwie, produkcja biomasy i pozyskanie surowca.
Czas pracy opiekuna: 5 godz./ grupę / firmę
Wymagania:

 • min. 2 letnie doświadczenie,
 • doskonała znajomość tematyki i profilu firm zajmujących się odpowiednio: taksacją leśną, informatyką w leśnictwie, produkcją biomasy i pozyskaniem surowca.
 • dyspozycyjność w wyznaczonym terminie.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu, Olsztyn, pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81.
Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 13.10.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać podpisany skan pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.
Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z zakresu podstaw  przedsiębiorczości  w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: październik - grudzień 2017

Cel szkolenia:  planowanie działalności gospodarczej, analiza ryzyka przedsięwzięcia, zarządzanie przedsiębiorstwem, zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia firmy w polskich uwarunkowaniach ekonomicznych i podatkowych, źródła finansowania działalności gospodarczej, w tym fundusze UE, środki z UP, założenia biznesplanów, nabycie wiedzy z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Realizacja szkolenia: w 2 grupach ok. 15 osobowych w wymiarze 30 godzin na grupę.

Wymagania:

 •     pracownik UWM w Olsztynie,
 •     min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 •     teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z zagadnieniem warsztatu
 •     doświadczenie dydaktyczne,
 •     dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 28.09.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie

Zespół zarządzający informuje o naborze 3 osób na stanowisko opiekunów do przeprowadzenia zajęć w ramach wizyt studyjnych pn. „Obszary chronione w Polsce północno-wschodniej” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Okres zatrudnienia:  9-11.06.2017r.
 
Cel zadania: zapoznanie uczestników z: praktycznymi zagadnieniami planowania i realizacji ochrony czynnej oraz biernej, schematem organizacyjnym parku, badaniami naukowymi w parku, edukacją i turystyką, finansowaniem parków narodowych w Polsce oraz relacjami z lokalnymi społecznościami.
 
Czas pracy opiekuna: 5 godz./ grupę / park
 
Wymagania: 

 • min. 2 letnie doświadczenie,
 • doskonała znajomość tematyki i profilu parku oraz terenu jednego z trzech Parków Narodowych: Wigierskiego, Białowieskiego, Biebrzańskiego,
 • dyspozycyjność w wyznaczonym terminie.

 Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu, Olsztyn, pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81.
 
Dokumenty aplikacyjne: zgłoszenie chęci przeprowadzenia zajęć należy dostarczyć w terminie do 8.06.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia zajęć zostaną powiadomione telefonicznie.
 
 


 

Ogłoszenie
 
Zespół zarządzający informuje o naborze osób na stanowisko opiekuna do prowadzenia dodatkowych  zadań praktycznych w formie projektowej: „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Okres zatrudnienia:  kwiecień-grudzień 2017r. (20 godzin)
 
Cel zadania: dokonanie inwentaryzacji miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie wybranych nadleśnictw Polski płn.-wsch. i dokonanie ich opisu. Studenci poprzez poznanie walorów kulturowych terenów leśnych, będą mieli możliwość poznania ważnych wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce na tych obszarach
 
Realizacja zadania: w 2 grupach 5 osobowych  
 
Wymagania:  
 

 • nadzór nad wykonywanymi pracami w terenie
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z inwentaryzacją i opisem miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej
 • przygotowanie materiałów uczestnikom zadania,
 • doskonała znajomość terenu wybranych nadleśnictw Polski północno-wschodniej,
 • dyspozycyjność.  

 
Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu, Olsztyn, pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81.
 
Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 28.04.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.
 
 


Ogłoszenie
 
Zespół zarządzający informuje o naborze osób na stanowisko opiekuna do prowadzenia dodatkowych  zadań praktycznych w formie projektowej: „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Okres zatrudnienia:  maj-grudzień 2017r. (20 godzin)
 
Cel zadania: dokonanie przestrzennej inwentaryzacji dolnych warstw drzewostanu – podrostu – celem dalszej hodowli. Studenci poprzez wykonanie zadania będą mieli możliwość poznania sposobu tworzenia drzewostanów kilku- i wielogeneracyjnych, a zdobytą wiedzę wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.
 
Realizacja zadania: w 2 grupach 5 osobowych  
 
Wymagania:  
 

 • nadzór nad wykonywanymi pracami w terenie
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z inwentaryzacją podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie,
 • przygotowanie materiałów uczestnikom zadania,
 • doskonała znajomość terenu wybranych nadleśnictw Polski północno-wschodniej,
 • dyspozycyjność.  

 
Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu, Olsztyn –Kortowo pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81.
 
Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 05.05.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu, Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie
 
Zespół zarządzający informuje o naborze osób na stanowisko opiekuna do prowadzenia dodatkowych  zadań praktycznych w formie projektowej: „Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Okres zatrudnienia:  kwiecień-grudzień 2017r. (20 godzin)
 
Cel zadania: przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej pomników przyrody na wybranym terenie północno-wschodniej części Polski. Inwentaryzacja terenowa pozwoli zweryfikować stan i cechy istniejących pomników przyrody na wybranych gruntach gminnych, lasów państwowych oraz prywatnych i zlokalizować drzewa, które mogą zostać zaproponowane do objęcia ochroną - jako pomniki przyrody.
 
Realizacja zadania: w 2 grupach 5 osobowych  
 
Wymagania:  
 

 • nadzór nad wykonywanymi pracami w terenie
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z inwentaryzacją oraz oceną funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce
 • przygotowanie materiałów uczestnikom zadania,
 • doskonała znajomość wybranych terenów Polski północno-wschodniej,
 • dyspozycyjność.  

 
Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu, Olsztyn, pl. Łódzki 2, pok. 18, tel. 89 523 33 81.
 
Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 28.04.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.
 
  


Ogłoszenie

W związku z niewyłonieniem kandydatów na stanowisko trenera do prowadzenia warsztatów: „Wykorzystanie bezzałogowych statków latających (BSL)w leśnictwie” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zespół Zarządzający informuje o przedłużeniu składania dokumentów na ww. stanowisko do 14.04.2017r.


 

Ogłoszenie

W związku z niewyłonieniem kandydata na stanowisko trenera do prowadzenia warsztatów: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zespół Zarządzający informuje o przedłużeniu składania dokumentów na ww. stanowisko do 14.04.2017r.


 

Ogłoszenie

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: kwiecień - grudzień 2017

Cel szkolenia:  podstawy prawne obowiązujące przy ekspertyzach przyrodniczych, raportach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze ,nadzory przyrodnicze przy inwestycjach budowlanych, waloryzacja środowiska, monitoring przyrod.

Nabycie umiejętności związanych z nadzorem przyrodniczym, waloryzacją przyrodniczą i sporządzaniem raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Realizacja szkolenia: w 4 grupach ok. 8 osobowych w wymiarze 30 godzin na grupę.

Wymagania

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z zagadnieniem warszatu
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

 Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 24.03.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: marzec- grudzień 2017r.

Cel szkolenia:  podstawy prawne obowiązujące przy wykonywaniu ekspertyz dendrologicznych, wady rozwojowe drzew, choroby grzybowe wpływające na statykę drzew, gat. chronione związane z drzewami, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: opracowywania ekspertyzy stanu zdrowotnego oraz ryzyka w otoczeniu drzewa, oceny stanu zdrowotnego drzew, oceny ryzyka, badanie kondycji drzew z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Realizacja szkolenia: w 6 grupach 5 osobowych w wymiarze 24 godzin na grupę.

Wymagania

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematyką warsztatu,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 20.03.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie


Ogłoszenie

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu „Wykorzystanie bezzałogowych statków latających (BSL)w leśnictwie” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres prowadzenia szkolenia: maj - grudzień 2017r.

Cel szkolenia:  Budowa i obsługa systemu BSL md4-1000. Przepisy prawne i zasady organizacji lotów BSL/VLOS. Podstawy fotogrametrii lotniczej, teledetekcji lotniczej, opracowanie cyfrowego modelupowierzchni drzewostanu, cyfrowej ortofotomapy.

Realizacja szkolenia: w 4 grupach ok. 8 osobowych w wymiarze 20 godzin na grupę.

Wymagania

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z  tematyką warsztatu
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 31.03.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie

 

Zespół zarządzający informuje o naborze 3 osób do prowadzenia warsztatu z języka angielskiego „English in Forestry” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: marzec –czerwiec 2017r.

Cel szkolenia: wzbogacenie i rozszerzenie słownictwa z zakresu branży leśnej.

Realizacja szkolenia: w 3 grupach 10 osobowych w wymiarze 30 godzin na grupę.

Wymagania:

 • pracownik Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 05.03.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie

 

Zespół zarządzający informuje o naborze 3 osób do prowadzenia warsztatu z „Zarzadzania stresem” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: marzec, październik i grudzień 2017r.

Cel szkolenia: nabycie umiejętności zarządzania stresem w pracy leśnika i w  sytuacjach zagrożenia.

Realizacja szkolenia: w 3 grupach 10 osobowych w wymiarze 16 godzin na grupę.

Wymagania:

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne i CV należy dostarczyć w terminie do 16.03.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


Ogłoszenie

 

Zespół zarządzający informuje o naborze 3 osób do prowadzenia warsztatu z „Wystąpień Publicznych” w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia szkolenia: marzec, październik i grudzień 2017r.

Cel szkolenia: nabycie umiejętności występowania publicznego w edukacji leśnej marketingu i promocji leśnej.

Realizacja szkolenia: w 3 grupach 10 osobowych w wymiarze 16 godzin na grupę.

Wymagania:

 • pracownik UWM w Olsztynie,
 • min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dyspozycyjność.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne i CV należy dostarczyć w terminie do 16.03.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.

 


Ogłoszenie

 

Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z zarządzania czasem w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia:  szkolenia: luty- marzec 2017r.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników organizacją własnej pracy, zdolnością osiągania lepszych wyników w pracy zawodowej poprzez umiejętne gospodarowanie czasem, regularność w działaniu i planowaniu, a przez to też mniejsze narażenie na stres, możliwość większego zadowolenia z pracy, większą motywację poprzez wzrost poczucia kontroli nad swoimi działaniami w pracy, szansę wykonania mniejszej liczby błędów popełnianych podczas realizacji zadań, możliwość szybszego osiąganie celów zawodowych i prywatnych.

Realizacja szkolenia: w 3 grupach 10 osobowych w wymiarze 16 godzin na grupę.

Wymagania

- pracownik Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie,

- min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,

- teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem czasem

- doświadczenie dydaktyczne,

- dyspozycyjność.

 

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 20.02.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.


 

Ogłoszenie

 Zespół zarządzający informuje o naborze osób do prowadzenia warsztatu z pierwszej pomocy przedmedycznej w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres prowadzenia:  szkolenia: luty- marzec 2017r.

 Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa w miejscu wypadku, sposobami oceny obrażeń u osób  poszkodowanych i postępowania przy zabezpieczeniu czynności życiowych u poszkodowanych na miejscu wypadku oraz udzielenia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 Realizacja szkolenia: w 3 grupach 10 osobowych w wymiarze 15 godzin na grupę.

 Wymagania:

 - pracownik Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie,

- min. 2 letnie doświadczenie z tematyki prowadzonego warsztatu poparte dokumentami,

- teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną

- doświadczenie dydaktyczne,

- dyspozycyjność.

 Więcej informacji można uzyskać  w biurze Projektu tel. pl. Łódzki 2, pok. 18 tel. 89 523 33 81.

 Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 20.02.2017 r. do godziny 12.00 do Biura Projektu Pl. Łódzki 2, pok.18. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kliel@uwm.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do przeprowadzenia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie.