Formy wsparcia

Bilans kompetencji

Certyfikowane szkolenia

Warsztaty

Zadania praktyczne

Wyjazdy studyjne


Bilans kompetencji

Bilans kompetencji wstępnych i końcowych jest  przeprowadzany wśród studentów przed i po uzyskaniu wsparcia w projekcie.

Zadanie to jest realizowane według Metody Bilansu Kompetencji (metodyka wg. Instutu Badań Edukacyjnych i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie) i jest podzielone na 4 etapy:

 1. Wypełnienie formularza z doradcą zawodowym.
 2. Przeprowadzenie wywiadu biograficznego.
 3. Przeprowadzenie wywiadu behawioralnego
 4. Stworzenie Karty Bilansu Kompetencji

Każdy uczestnik projektu jest również ujęty w programie monitorowania losu absolwenta przez co najmniej 12 miesięcy. W trakcie trwania projektu monitorowanie prowadzi specjalistę ds. sprawozdawczości i monitoringu, po zakończeniu projektu monitoring będzie prowadził specjalistę ds. trwałości projektów. Te działania prowadzi Biuro do spraw projektów Unii Europejskiej działające na Uniwersytecie.


Certyfikowane szkolenia

Uczestnicy projektu biorą udział w certyfikowanych szkoleniach, uczestnictwo zakończone jest uzyskaniem formalnego dokumentu, stwierdzającego że dany student/ka uzyskał/a określone kwalifikacje. Każde szkolenie kończy egzamin i uzyskanie certyfikatu rozpoznawalnego i uznawanego w branży.

 Do wyboru są następujące kursy:

 • kurs brakarski
 • kurs GIS
 • kurs operatora Harvestera
 • kurs arborysty
 • kurs pilarza

Ukończenie kursu brakarskiego, przeprowadzanego poza Uniwersytetem, zwiększa atrakcyjności na rynku pracy i zwiększa możliwość zatrudnienia w branży. Studenci nabywają umiejętności oceny i reklamowania surowca drzewnego.

Kurs GIS pozwala uzyskać umiejętności tworzenia i edycji map, generowania informacji z cyfrowych baz danych, co zwiększa atrakcyjność absolwenta na rynku pracy.

Kurs operatora Harvestera, prawdzony poza Uniwersytetem, pozwala na nabycie umiejętności pozyskania drewna przy pomocy nowoczesnych technologii silnie rozwijających się na świecie, co również przekłada się na wzrost atrakcyjności studenta obsługującego harwester na rynku pracy.

Ukończenie kursu arborysty pozwala zdobyć pracę w firmach związanych z pielęgnacją zieleni, ogrodnictwem i konserwacją drzew.

Uprawnienia zdobywane podczas kursu pilarza są pożądana przy nadzorze prac w lesie i zwiększają szanse na zatrudnieniu przy tego rodzaju pracach.


Warsztaty

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje to zadanie, w ramach którego każdy z uczestników uzyska wsparcie w wymiarze blisko 200 h. Warsztaty są w większości prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. W odpowiedzi na potrzeby studentów i pracodawców w projekcie prowadzanych jest 9 różnych zajęć warsztatowych:

 • Warsztaty z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych
 • Warsztaty z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych
 • Warsztaty z podstaw przedsiębiorczości
 • Warsztaty z zarządzania stresem
 • Warsztaty z zarządzania czasem
 • Warsztaty z wystąpień publicznych w leśnictwie
 • Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Wykorzystanie bezzałogowych statków latających (BSL) w leśnictwie
 • Warsztaty kształcące kompetencje językowe – język angielski „English in Forestry”

Poprzez uczestnictwo w warsztatach „Inwentaryzacja i ekspertyzy przyrodnicze” uczestnicy nabywają umiejętności samodzielnej realizacji zadań z zakresu realizacji ekspertyz przyrodniczych.

Uczestnictwo w warsztatach „Inwentaryzacja i ekspertyzy dendrologiczne” pozwala na nabycie unikatowych umiejętności, których nie można zdobyć na kursach akademickich.

Warsztaty z podstaw przedsiębiorczości” umożliwiają kształtowanie cech przedsiębiorczych u uczestników, umożliwiają też przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co zwiększa szanse na zatrudnienie, również na samozatrudnienie.

Podczas warsztatów „Zarządzania stresem” studenci nabywają umiejętności przydatne w sytuacjach niebezpiecznych i kryzysowych (np. pożar lasu), które pozwalają lepiej radzić sobie z emocjami i przez to działać skuteczniej.

Uczestnictwo z warsztatach „Zarządzanie czasem” pozwala studentom na nabycie umiejętności przydatnych w sytuacjach niebezpiecznych i kryzysowych, w których liczy się efektywne zarządzanie czasem (np.huragan, powódź) jak również w pracy codziennej.

Branie udziału w warsztatach „Wystąpienia publiczne” pozwala na nabycie umiejętności prezentowania, na które obecnie obserwuje się wzrost zapotrzebowania, np. w edukacji leśnej, promocji i marketingu.

Warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna ”pozwalają nabyć umiejętności, które mogą okazać się niezbędne podczas nadzoru i pozyskania drewna, podczas których często obserwuje się niebezpieczne wypadki.

Wykorzystanie Bezzałogowych Systemów Latających w leśnictwie” to warsztaty pozwalające na nabycie i późniejsze wykorzystanie nowoczesnych technologii w leśnictwie, studenci z takimi umiejętnościami są widziani jako atrakcyjni na rynku pracy.

Warsztaty „English in Forestry” umożliwiają uczestnikom projektu kontakt z najważniejszym językiem obcym w komunikacji. Branże związane z leśnictwem, z obrotem i handlem drewna, często operują w środowiskach multikulturowych. Umiejętność komunikacji w języku angielskim zwiększa szanse na interakcję z tymi środowiskami i zwiększa szanse na uzyskanie pracy.


Zadania praktyczne

W odpowiedzi na potrzeby studentów w zakresie upraktycznienia studiów zaplanowano realizację dodatkowych zadań praktycznych w formie projektowej, w ramach których studenci uzyskają kompetencje komunikacyjne, zdobędą umiejętności pracy w grupie i umiejętności interpersonalne. Obywać się to będzie poprzez konieczność wyszukiwania informacji i następnie ich analizowania i rozwiązywania problemów. Zakres planowanych projektów prowadzi do podniesienia kompetencji. Zajęcia są zorganizowane zgodnie z wymogami stawianymi kursom doszkalającym, ich program i sylabus są zatwierdzone przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.

W projekcie zaplanowano do wyboru 3 zadania praktyczne, które są realizowane w formie projektowej:

 1. Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce.
 2. Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski.
 3. Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w Lesie.

W ramach zadania studenci mają się zapoznać się z dostępną literaturą, nawiązać kontakt z daną instytucją, wyszukać dostępne informacje z Lasów Państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzić i opracować inwentaryzację terenową i przygotować prezentację (multimedialną lub poster).

Do zadań praktycznych przewidzianych w projekcie stworzono trzy sylabusy, które zostały zatwierdzone Uchwałą nr 54 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2017 roku. Sylabusy są do wglądu w poniższych odnośnikach:

W ramach projektu w bieżącym roku (2017) przeprowadzono pierwsze zadanie praktyczne „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie”, fotorelację z tego działania zamieszczono poniżej


Wyjazdy studyjne

W odpowiedzi na potrzeby studentów w zakresie upraktycznienia studiów i ukazania możliwości innych miejsc pracy niż Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, planowane są 2 wizyty studyjne u pracodawców – czyli podmiotów zewnętrznych wobec UWM.

Każdy uczestnik projektu uczestniczy w dwóch wyjazdach studyjnych:

 1. „Obszary chronione w Polsce północno-wschodniej”
 2. „Firmy prywatne z branży leśnej”

Poprzez uczestnictwo w wyjazdach studenci mają nawiązać współpracę z potencjalnymi, alternatywnymi pracodawcami w branży.