Koła naukowe

Pełnomocnik Dziekana ds. kół naukowych: dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek

tel: 89-523-48-24, e-mail: arek.bieniek@uwm.edu.pl

 

Koło Naukowe Ekonomistów Rolnictwa

Opiekun: dr inż. Tomasz Winnicki, tel: 89-523-34-29, e-mail: tomasz.winnicki@uwm.edu.pl

Prezes Koła: Mariusz Foltyński; e-mail: mar.fol@wp.pl

 Do celów i zadań Koła Naukowego Ekonomistów Rolnictwa należy m. in.:

 • wzbudzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy studentów na temat innowacyjności w rolnictwie;
 • prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo - badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków KNER;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi, władzami uniwersyteckimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami;
 • integracja środowiska studenckiego;
 • promowanie Uniwersytetu.

 Cele realizowane są poprzez:

 • organizowanie spotkań i dyskusji na temat rolnictwa w Polsce;
 • współorganizację i uczestnictwo w seminariach, konferencjach i spotkaniach naukowych;
 • zapoznanie się ze współczesnymi technologiami oraz innowacjami w rolnictwie;
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z tematyką rolnictwa oraz jego kształtowaniem.

 

 

Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych

Opiekun: dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska, tel: 89-523-48-65, 89-523-47-55, e-mail: beata.ploszaj@uwm.edu.pl

Przewodnicząca Koła: Marta Pawłowska e-mail martini.pawlowska@gmail.com

https://www.facebook.com/KNMilosnikowRoslinOzdobnych

 Koło działa przy Katedrze Ogrodnictwa. Założycielem Koła Naukowego oraz pierwszym opiekunem była prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska. Od stycznia 2006 roku stanowisko opiekuna naukowego pełni dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska.

 Zakres działalności badawczej obejmuje:

 • badania nad zimotrwałością, wzrostem i rozwojem różnych gatunków roślin ozdobnych, uprawa gatunków mniej znanych, dobór roślin ozdobnych na kwietniki, rabaty i do ogrodów w różnych stylach oraz ścian wertykalnych;
 • badania z zakresu biotechnologii - mikrorozmnażanie storczyków, lilii, bylin w warunkach in vitro.

 Członkowie koła w ramach działalności również zajmują się:

 • wykonaniem okolicznościowych kompozycji kwiatowych m. in. na Bal Uniwersytecki, Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych UWM;
 • uczestniczeniem w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych UWM;
 • organizowaniem wyjazdów na obozy naukowe do ogrodów botanicznych oraz na wystawy krajowe i międzynarodowe;
 • organizowaniem wernisaży jesienny pt. ‘Wspomnienie lata’’, wystaw dalii;
 • uczestniczą w warsztatach podczas międzynarodowego dnia roślin - ‘Fascynujący świat roślin’ oraz z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Koło Naukowe Florystów

Opiekun: dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska, tel: 89-523-48-65, 89-523-47-55, e-mail: beata.ploszaj@uwm.edu.pl

Przewodniczący Koła: Piotr Gliszczyński e-mail - 1995piotr12@gmail.com

https://www.facebook.com/KoloNaukoweFlorystow/?ref=settings

 Koło Naukowe Florystów działa przy Katedrze Ogrodnictwa. Założycielem Koła Naukowego oraz pierwszym opiekunem była prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska. Od stycznia 2009 roku stanowisko opiekuna naukowego pełnia mgr inż. Urszula Rybczyńska, a od stycznia 2011 roku dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska.

 Zakres działalności badawczej obejmuje:

 • doświadczenia z utrwalania w glicerynie roślin przeznaczonych na suche bukiety;
 • przedłużania trwałości kwiatów ciętych;
 • analizy rynku florystycznego.

 Członkowie koła w ramach działalności również zajmują się:

 • wykonaniem okolicznościowych kompozycji i aranżacji kwiatowych, m. in. na Bal rektorski, Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych UWM;
 • uczestniczeniem w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych  UWM;
 • organizacją wyjazdów na obozy naukowe do ogrodów botanicznych oraz na wystawy krajowe i międzynarodowe;
 • zapoznawaniem się z nowymi trendami panującymi we florystyce, które lansuje Biuro Kwiatowe Holandia;
 • organizowaniem wernisaży jesienny pt. ‘Wspomnienie lata’, wystawa kompozycji Bożonarodzeniowej, aranżacji podczas olsztyńskich wystaw dalii;
 • uczestniczeniem w warsztatach florystycznych z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej

Opiekun: dr hab. inż. Stanisław  Bielski, tel: 89-523-56-52, e-mail: stan@uwm.edu.pl

Prezes Koła: Adrian Baliński; e-mail: adrian.balinskii@wp.pl

 Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej utworzone zostało w 2012 roku przy Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Koło naukowe powstało z inicjatywy osób chcących rozbudować zainteresowania naukowych wśród studentów.

 Celem Koła jest:

 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy studentów na temat innowacyjności w rolnictwie;
 • prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo - badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi, władzami uniwersyteckimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami;
 • integracja środowiska studenckiego oraz promowanie Uniwersytetu.

 Oprócz cyklicznych spotkań i dyskusji na temat rolnictwa w Polsce, członkowie Koła czynnie współorganizują i uczestniczą w seminariach, konferencjach i spotkaniach naukowych. W celu zapoznania się ze najnowszymi technologiami oraz innowacjami w rolnictwie corocznie organizowane są wyjazdy na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej lub Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, a także do zakładów przetwórczych (np. browar w Sierpcu). Członkowie Koła pogłębiają również wiedzę i umiejętności praktyczne związane z tematyką rolnictwa oraz jego kształtowaniem poprzez uczestnictwo w wykładach o tematyce wykraczające poza program studiów.

 

Studenckie Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne

Opiekun: dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek, tel: 89-523-48-24, e-mail: arek.bieniek@uwm.edu.pl

Przewodniczący Koła: mgr inż. Paweł Urbanowicz, e-mail: pawel.urbanowicz@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/gleba

 Koło naukowe działające przy Katedrze Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) powstało 7 czerwca 2004 roku. Należą do niego studenci kierunków architektura krajobrazu, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo oraz geodezja i kartografia. Od początku działalności do dnia dzisiejszego opiekunem koła jest dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek.

W latach 2004, 2006, 2008, 2009 i 2011 we współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego grupy członków Koła (8-13 osobowe) odbyły obozy naukowe na terenie Ukrainy (Płw. Krymski). Opiekę nad grupami studentów sprawowali prof. dr hab. Bolesław Bieniek (lata 2004 i 2009), dr hab. Arkadiusz Bieniek (lata 2006 i 2011) i prof. dr hab. Andrzej Łachacz (2008 rok). Celem geologiczno-gleboznawczych badań było zapoznanie się z glebami Półwyspu krymskiego (w tym z inicjalnymi terenów objętych wulkanizmem błotnym na Półwyspu Kercz oraz charakterystyka i opis kompleksów ukraińskich czarnoziemów). Wykonano obszerną dokumentację materiałową – pobranie prób do badań, wykonanie zdjęć, szczegółowa lokalizacja miejsc badań (podanie współrzędnych z GPS). W trakcie obozów zapoznano się także z trójdziałową budową geologiczną Półwyspu Krymskiego. Przerywnikiem w trakcie badań było zwiedzanie wielu atrakcji turystycznych w tym między innymi pałacu chanów w Bakczysaraju, genueńskiej twierdzy w miejscowości Sudak, dawnych twierdz polskich Chocim i Kamieniec Podolski.

 Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się także jednodniowe wyjazdy naukowe mające na celu zapoznanie się z nie przekształconymi rolniczo terenami np. Białowieskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu ,,Serafin”. Działalność Koła pozwala na poszerzanie wiedzy szczególnie z zakresu gleboznawstwa, geologii i geomorfologii. Szczególny nacisk badań położony jest na rolę w krajobrazie rolniczym geomorfologicznych form terenu (krajobrazy morenowe, sandrowe, kemowe, dolin rzecznych). Prace koła obejmują także problematykę architektonicznego zagospodarowania terenów zdegradowanych działalnością górniczą (kopalnie kruszyw mineralnych Żabi Róg i Łajsy, torfu Budwity, Rucianka, oraz kredy jeziornej Łęguty, Mielno, Zezuj).

 W ramach prowadzonej działalności naukowej członkowie Koła czynnie uczestniczą w organizacji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych odbywającego się w Olsztynie. W sesjach referatowych zaprezentowali kilka referatów, a badania opublikowano w materiałach konferencyjnych.

 

Naukowe Koło Entomologów „Pasikonik”

Opiekun: dr Agnieszka Kosewska, tel: 89-523-41-02, e-mail: a.kosewska@uwm.edu.pl

Przewodnicząca Koła: Olga Kosewska; email: olga.kosewska@wp.pl

 Główne założenia Koła to:

 • poszerzanie i popularyzowanie wiedzy dotyczącej świata owadów;
 • promocja zwierząt egzotycznych, w szczególności owadów, wśród dzieci, uczniów, studentów i pozostałych mieszkańców Olsztyna;
 • badanie bioróżnorodności różnych ekosystemów i żyjących w nich stawonogów;
 • badanie entomofauny pożytecznej w uprawach rolniczych;
 • możliwości wykorzystania entomofagów w biologicznej walce ze szkodnikami roślin;
 • możliwości wykorzystania owadów jako alternatywnej żywności;
 • wykorzystanie technik molekularnych w diagnostyce entomologicznej.

 Obecnie prowadzone prace badawcze:

 • zgrupowania motyli środowisk leśnych i zurbanizowanych;
 • chrząszcze naziemne okolic Olsztyna;
 • wykorzystanie owadów jako alternatywnego źródła białka.

 Na zajęciach studenci uczą się rozpoznawać owady, odławiać je, preparować i przygotowywać gabloty. Pomagają opiekować się hodowlami żywych owadów. Uczą się pracować w zespole i prowadzić prace badawcze.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej

Opiekun: dr inż. Marcin Sidoruk, tel: 89-523-43-51, e-mail: marcin.sidoruk@uwm.edu.pl

Prezes Koła: Marlena Skrobisz; e-mail: marlena.skrobisz@wp.pl

 Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej powstało 14 lutego 2003 roku przy Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska (obecnie Katedrze Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska), z inicjatywy prof. Józefa Koca jako Studenckie Koło Naukowe Ekoinżynierii. Pierwszym przewodniczącym Koła został student Marcin Duda, opiekunem dr inż. Stefan Tucholski. Nazwę Koła na aktualną zmieniono w 2004 roku, a od maja 2009 r. funkcję opiekuna Koła Naukowego Inżynierii Ekologicznej pełni dr inż. Marcin Sidoruk. Problematyka badawcza ukierunkowana jest na zagadnienia inżynierii i ekologii w ochronie środowiska. 

 W latach 2003-2016 w obozach naukowych uczestniczyło łącznie 47 studentów, a swój akces do Koła zdeklarowano 244 studentów. W minionych latach działalności członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w organizacji Seminariów Kół Naukowych UWM w Olsztynie, ponadto licznie prezentowali wyniki prac badawczych w seminariach kół naukowych w: Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Płocku, Gliwicach, Bydgoszczy, Karpaczu, Zielonej Górze i Olsztynie, za które wielokrotnie otrzymywali nagrody i wyróżnia.

 W ramach Seminariów Kół Naukowych członkowie Koła opublikowali 35 artykułów naukowych i rozdziałów monografii. Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej było także jednym z etapów rozwoju naukowego przyszłych doktorantów i pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

 Problematyka badawcza ukierunkowana jest na zagadnienia inżynierii i ekologii w ochronie środowiska. Główne kierunki badawcze to:

 • monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • ochrona i rekultywacja jezior;
 • nowoczesne metody w oczyszczaniu ścieków;
 • możliwości retencyjne obszarów niezurbanizowanych;
 • analiza mechanizmów transportu zanieczyszczeń w środowisku wodnym.

 Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej zrzesza studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak i innych wyższych uczelni.

 

 

Koło Ogrodników

Opiekun: dr inż. Bogumił Markuszewski, tel: 89-523-51-37, e-mail: bogumil.markuszewski@uwm.edu.pl

Prezes Koła: inż. Szymon Pieckowski, e-mail: szymonpieckowski@gmail.com

 Na przestrzeni lat działalność zależna była od aktualnego nastawienia i aktywności osób przynależnych do koła. Członkami naukowego Koła Ogrodników są studenci różnych kierunków studiów (Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo i Rolnictwo) na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Liczba członków koła w każdym roku akademickim jest zmienna i waha się od 10 do 15 osób. Tematyka działania koła jest różnorodna i dotyczy głównie prowadzenia zajęć praktycznych z rozmnażania, cięcia i formowania drzew i krzewów. Ponadto organizowane są wyjazdy terenowe do placówek naukowych w Polsce zajmujących się produkcją drzew i krzewów. Studenci biorą czynny udział w organizowaniu Międzynarodowych Seminariów Kół Naukowych w Olsztynie. W ostatnich latach w ramach koła zorganizowano wyjazdy do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ponadto zwiedzono kilka gospodarstw sadowniczych i szkółkarskich. W ramach działalności naukowej członkowie Koła w ciągu kilku ostatnich lat przedstawili 9 prac na Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych, które opublikowano w materiałach konferencyjnych. Od roku 2014 działalność członków koła związana jest głównie z promocją Wydziału poprzez udział w Dniach Otwartych UWM, Pikniku Inspiracji Nad Małym Jeziorakiem, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki i Fascynującym Dniu Roślin oraz prowadzeniu zajęć praktycznych dla studentów ww. kierunków.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska

 

Opiekun: dr hab. inż. Zbigniew Mazur, tel: 89-523-35-42, e-mail: zbigniew.mazur@uwm.edu.pl

Prezes Koła: Martyna Trzcińska, email: martyna.trzcinska.95@wp.pl

 Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności, działającym przy Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Zbigniew Mazur

Do celów i zadań Studenckiego Koła Naukowego Chemii Środowiska należy:

 • pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie kształtowania i oceny środowiska;
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów w zakresie kształtowania i oceny środowiska;
 • prowadzenie w ramach i pod patronatem uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności poznawczej;
 • promowanie UWM;
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie kształtowania i oceny środowiska;
 • rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków koła;
 • zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu kształtowania i oceny środowiska;
 • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką.

Obok comiesięcznych spotkań i dyskusji na temat środowiska w Polsce, członkowie koła organizują obozy naukowe oraz uczestniczą w seminariach i konferencjach.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów

Opiekun: dr Agata Borowik, tel: 89-523-35-53, e-mail: agata.borowik@uwm.edu.pl

Prezes Koła: Piotr Stenzel; e-mail: piotr.stenzel@sudent.uwm.edu.pl; st.pit96@gmail.com

 Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów działa w Katedrze Mikrobiologii od 2009. Obecnie opiekunem naukowym koła jest dr Agata Borowik. Koło Naukowe zrzesza studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 Cele i zadania Koła Mikrobiologów:

 • zainteresowanie studentów funkcją mikrobiomu biosfery;
 • uświadomienie roli drobnoustrojów promujących wzrost i rozwój roślin;
 • doskonalenie umiejętności z zakresu technik pracy laboratoryjnej;
 • zapoznanie z różnymi technikami z zakresu mikrobiologii gleby;
 • zapoznanie z metodami badań mikrobiologicznych wody, powietrza i roślin;
 • nabycie umiejętności prowadzenia prac naukowo – badawczych;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu statystycznego opracowania i interpretacji wyników badań mikrobiologicznych;
 • poznanie metodologii opracowania i prezentacji wyników badań;
 • integracja z innymi studenckimi kołami naukowymi.

 Sposób realizacji celów:

 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych;
 • udział w spotkaniach naukowych, konferencjach i seminariach;
 • przygotowanie referatów, doniesień i posterów;
 • czynne wygłaszanie referatów i doniesień;
 • obozy/wyjazdy naukowe;
 • publikowanie wyników w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.

 Członkowie Koła Naukowego Mikrobiologów uczestniczyli w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej, pt. „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” (2011). Uczestniczą w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych. Prezentacje ustne studentów kilkakrotnie były wyróżniane. Obecnie studenci prowadzą badania nad przydatnością szczepionek mikrobiologicznych w rolnictwie.

 

Naukowe Koło Łąkarzy

Opiekun: dr inż. Anna Bałuch-Małecka, tel: 89-523-35-64, e-mail: aniamb@uwm.edu.pl

Prezes Koła: Robert Cabaj; email: r.p.cabaj@gmail.com

Naukowe Koło Łąkarzy działa przy katedrze Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni. Opiekę naukową nad działalnością koła naukowego pełni obecnie dr inż. Anna Bałuch-Małecka.

Trwałe użytki zielone jako obszary pełnią wiele funkcji istotnych dla środowiska przyrodniczego. Dzięki czemu również stanowią źródło inspiracji naukowych studentów reprezentujących różne kierunki studiów. Największe zainteresowanie przynależnością do koła wykazują studenci kierunków Rolnictwo i Ochrona Środowiska. Cieszy  również  fakt, że członkowie Naukowego Koła Łąkarzy aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych prezentując doniesienia.

 Główne założenia Koła:

 • pogłębianie wiedzy dotyczącej znaczącej roli obszarów trawiastych w ochronie środowiska naturalnego, jak też szerokiej roli użytków zielonych w gospodarce rolniczej;
 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych;
 • organizowanie jednodniowych wyjść terenowych w czasie, których studenci dokonują oceny walorów przyrodniczych zbiorowisk łąkowych poprzez wykonanie i dokumentacje zdjęć fitosocjologicznych;
 • nawiązanie współpracy z firmami z branży łąkarskiej  poprzez organizacje spotkań studentów z ich przedstawicielami. Uczestnictwo w prezentacjach dla rolników organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego;
 • organizowanie obozów naukowych;
 • integracja środowiska studenckiego poprzez współpraca z innymi kołami naukowymi, władzami uniwersyteckimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami:
 • promowanie Wydziału i  Uniwersytetu.

 

 

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”

Opiekun: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak, tel: 89-523-41-71, e-mail: mariusz.antolak@uwm.edu.pl

Prezes Koła: Michalina Grodzka; e-mail: michalinagrodzka@gmail.com

https://www.facebook.com/KNAKHoryzont; https://www.instagram.com/horyzontknak

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont” działające przy Katedrze Architektury Krajobrazu powstało w 2001 roku z inicjatywy prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyka. Stanowisko opiekuna naukowego zajmuje dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak. Koło od lat odnosi sukcesy zajmując czołowe miejsca w krajowych konkursach i seminariach naukowych.

 Zakres działalności badawczej obejmuje:

 • opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących oraz nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu;
 • wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka;
 • opracowywanie projektów rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych;
 • zajmowanie się zagadnieniami dotyczącymi przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz ich współczesnymi przekształceniami.

 Członkowie koła w ramach działalności również zajmują się:

 • popularyzacją nauki;
 • organizowaniem międzynarodowych seminariów kół naukowych;
 • wyjazdami na obozy naukowe, targi ogrodnicze, warsztaty architektoniczne;
 • pisaniem publikacji naukowych z zakresu architektury krajobrazu;
 • tworzeniem koncepcji zagospodarowania wybranych terenów i sporządzaniem analiz krajobrazowych;
 • organizowaniem akcji społecznych, działań artystycznych w krajobrazie.

 

Koło Naukowe Leśników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Opiekunowie: dr inż. Bielinis Ernest, tel: 89-523-39-43 e-mail: ernest.bielinis@uwm.edu.pl, dr inż. Alicja Słupska, tel. 89-523-49-47  e-mail: alicja.slupska@uwm.edu.pl

Opiekun Sekcji Ornitologii: dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM, tel. 89-523-32-60, e-mail: wojciech.gotkiewicz@uwm.edu.pl

Przewodnicząca Koła: Emilia Czaplicka; e-mail: czaplickaemilia@wp.pl

 Cele i zadania Koła Naukowego Leśników UWM:

 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ekologii lasu i leśnictwa;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i praktycznych;
 • motywowanie studentów do wykonania prac naukowo - badawczych;
 • wyrobienie samodzielności badawczej;
 • integracja środowiska studenckiego;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi, stowarzyszeniami i organizacjami;
 • promowanie kierunku Leśnictwo, Katedry, Wydziału i Uniwersytetu.

 Cele realizowane są poprzez:

 • organizowanie spotkań i dyskusji w zakresie ekologii lasów i leśnictwa w Polsce i na świecie;
 • organizację i uczestnictwo w seminariach, konferencjach i spotkaniach naukowych;
 • udział w szkoleniach, kursach, praktykach;
 • opracowanie i realizowanie projektów naukowych i badawczych.
 • zapoznanie się ze współczesnymi technologiami oraz innowacyjnymi metodami badań w leśnictwie.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody

Opiekun: dr hab. Arkadiusz Stępień, tel: 89-523-32-66, e-mail: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl

Przewodnicząca Koła: Marlena Skrobisz; e-mail: marlena.skrobisz@wp.pl

 http://www.uwm.edu.pl/sknop/

 Głównym zadaniem Koła Naukowego Ochrony Przyrody jest działalność na rzecz ochrony przyrody. Celem Koła jest rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów naszej Uczelni, poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych, organizowanie seminariów i obozów naukowych.

 Koło prowadzi cykliczne badania w dolinach rzecznych Warmii (dolina Pasłęki, Drwęcy) i innych cennych obszarach. Efektem tych badań są opracowania naukowe i popularno-naukowe dla potrzeb lokalnej ochrony przyrody. Wyniki badań Koła są na bieżąco prezentowane na Ogólnopolskich Przeglądach Działalności Kół Naukowych oraz opublikowane w ogólnopolskich czasopismach naukowych. Działalność w studenckim Kole Naukowym Ochrony Przyrody pozwala studentom zrozumieć, że skuteczna ochrona przyrody to działalność na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, a dobre efekty daje jedynie współpraca przyrodników z naukowcami, rolnikami, leśnikami czy pracownikami administracji samorządowej. Jednym z celów, jaki sobie postawili członkowie Koła oraz ich opiekun naukowy dr hab. Arkadiusz Stępień jest poszerzanie wiedzy i czynny udział w działaniach na rzecz ochrony przyrody. W te zadania doskonale wpisały się już zrealizowane kilkudniowe obozy naukowe w Biebrzańskim i Wigierskim Parku Narodowym. Corocznie członkowie Koła są autorami kilku artykułów popularnych czy popularno-naukowych w czasopismach z zakresu ochrony przyrody jak np. Przyroda Polska i Natura -Przyroda Warmii i Mazur.

 

 

Koło Naukowe Toksykologów Środowiska

Opiekun Koła: dr inż. Łukasz Sikorski, tel. 89-523-35-34, mail: lukasz.sikorski@uwm.edu.pl

Przewodnicząca Koła: Ewelina Ziółko

 Działalność Koła Naukowego Toksykologów Środowiska polega na poszerzaniu wśród studentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa wiedzy z zakresu toksykologii oraz wpływu zanieczyszczeń na ekosystem - ekotoksykologii. Ponadto uczestnictwo w pracy Koła umożliwia studentom zdobycie umiejętności prowadzenia badań naukowych, a także interpretacji i prezentacji ich wyników, także poza Uczelnią.

 Cele i założenia Koła Naukowego Toksykologów Środowiska UWM:

 • pogłębianie wiedzy dotyczącej toksykologii, ekotoksykologii i innych dziedzin powiązanych z ochroną środowiska, ekologią i rolnictwem;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i logistycznych;
 • publikowanie artykułów naukowych;
 • organizacja spotkań, seminariów i konferencji naukowych w celu nabycia odpowiedniego przygotowania teoretycznego do powierzonych zadań;
 • utrwalanie wiedzy teoretycznej poprzez udział w zadaniach wyznaczanych przez opiekuna Koła, szkoleniach, kursach, praktykach;
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;
 • szerzenie zachowań wolontarystycznych wśród studentów;
 • tworzenie oraz realizowanie projektów naukowych i badawczych;
 • wzmocnienie więzi interpersonalnych w środowisku akademickim;
 • promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w szczególności Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, wśród absolwentów szkół średnich.

 

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego "PROSPERO"

Prezes: Milena Sokołowska
e-mail: sokolowska.myuu@gmail.com

Wiceprezes: Magdalena Sadowska
Wiceprezes: Malwina Pawłowiec-Burdon

Opiekun naukowy: dr Wojciech Truszkowski
tel. 89 523 41 35,
e-mail: wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl

Koło Naukowe działa przy Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Członkami mogą być wszyscy studenci i doktoranci UWM w Olsztynie.

Celami działalności Koła są przede wszystkim:

 • stworzenie warunków zdobywania wiedzy i pogłębiania zainteresowań z zakresu zarządzania środowiskowego;
 • budzenie pasji naukowej przez udział w projektach badawczych i innych przedsięwzięciach samodzielnie i we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami administracji publicznej;
 • kształtowanie umiejętności prezentowania argumentów przez uczestnictwo lub organizowanie seminariów, konferencji, debat, prezentacji, warsztatów itp.


Cele  realizowane są przez:

 • udział w badaniach naukowych;
 • organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, projektów naukowych, odczytów związanych z celami Koła;
 • współpracę z firmami i instytucjami, które zajmują się podejmowaną przez Koło tematyką;
 • udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.


Strona internetowa z informacjami o Kole: www.uwm.edu.pl/prospero

 

Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej "Biohazard"

Opiekun: dr inż. Adam Okorski, tel:  (89) 523-34-92, e-mail: adam.okorski@uwm.edu.pl  

Przewodniczący Koła: Grzegorz Dzienis; e-mail: grzegorz.dzienis@student.uwm.edu.pl

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Diagnostyki-i-Fitopatologii-Molekularnej-Biohazard-1347583695329538/

 Do celów i zadań Koła Naukowego Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej "Biohazard" należy m. in.:

 • wzbudzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy studentów na temat innowacyjności technik diagnostyki molekularnej w rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska, architekturze krajobrazu oraz naukach biologicznych ;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz nabywanie nowego doświadczenia i doskonalenie techniki prac laboratoryjnych
 • współpraca z innymi kołami naukowymi, władzami uniwersyteckimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami;
 • integracja środowiska studenckiego;
 • promowanie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

 Cele realizowane są poprzez:

 • organizowanie spotkań i dyskusji na temat diagnostyki molekularnej i fitopatologii w Polsce;
 • uczestnictwo w seminariach, konferencjach i spotkaniach naukowych;
 • zapoznanie się ze współczesnymi technologiami wykorzystywanymi przez wiodące instytuty naukowe i firmy komercyjne na świecie
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z tematyką nauk o życiu oraz szerokich możliwości zastosowania w nich pogłębionej wiedzy i zdobytego doświadczenia na spotkaniach KNDiFM "Biohazard"