Ogłoszenia i informacje

 

UCHWAŁA Nr 333 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 333 z dnia 26 czerwca 2018 r.

OBSZAR NAUK O ŻYCIU

Wydziały: BZ; BiB; KŚiR; MW; L; NoZ, NoŻ; NoŚ

ASYSTENT

 

ADIUNKT

 

PROFESOR NADZWYCZAJNY

 

PROFESOR ZWYCZAJNy

 

 

stopień doktora, stopień doktora habilitowanego

 

 

stopień doktora habilitowanego, tytuł profesora

 

tytuł profesora

z tytułem zawodowym magistra:

– wg wymagań konkursu

 

ze stopniem doktora:

- nie mniej niż 45 pkt. MNiSW;

- min. 20 pkt. MNiSW
w czasopismach z IF

 

- nie mniej niż 90 pkt. MNiSW (w tym   min. 30 pkt. po uzyskaniu stopnia   doktora),

- min. 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,

- min. 40 pkt. MNiSW zdobytych jako pierwszy autor

- uzyskanie tytułu profesora

lub:

 - nie mniej niż 450 pkt. MNiSW (w tym min. 75 pkt.  po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego),

- min.1 publikacja w czasopiśmie z IF po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego,

- min. 200 pkt. MNiSW w czasopismach z IF, 

- min. 150 pkt. MNiSW zdobytych jako pierwszy autor,

- pełnienie funkcji: opiekuna lub promotora co najmniej jednej osoby przygotowującej rozprawę doktorską lub promotora pomocniczego lub recenzenta co najmniej dwóch rozpraw doktorskich lub/albo recenzenta w postępowaniach habilitacyjnych,

- kierownik min. 1-go lub wykonawca min. 2 projektów  albo min. 3 złożonych  pozytywnie ocenionych projektów

- nie mniej niż 750 pkt. MNiSW (w tym min. 100 pkt. po wszczęciu postępowania o uzyskanie tytułu profesora),

- min. 350 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,

- kierownik min. 3 projektów lub kierownik min. 1 i wykonawca min. 3 projektów albo kierownik min. 1 i wykonawca min. 4 złożonych  pozytywnie ocenionych projektów z których co najmniej jeden uzyskał finansowanie

- pozytywna ocena w obszarze działalności dydaktycznej i organizacyjnej wraz z popularyzatorską

- jeśli w publikacji znajduje się informacja, że udział dwóch pierwszych autorów jest równocenny, drugi autor będzie traktowany tak samo jak pierwszy

- w przypadku wydawnictw, gdzie autorzy  podawani są alfabetycznie publikacja zostanie przypisana osobie z największym udziałem procentowym

- w stosunku do kandydatów na stanowiska z innego obszaru niż obszar, w którym znajduje się wydział, na wniosek dziekana, można stosować wymagania odpowiednie dla   obszaru w którym tworzone jest  stanowisko

- za osiągnięcia sprzed 1 stycznia 2012 r. stosuje się punktację obowiązującą w roku 2012

-1/3 punktów z IF może być zastąpiona punktami za uzyskane patenty

- pod pojęciem opiekuna osoby przygotowującej rozprawę doktorską rozumie się pracownika powołanego do pełnienia tej funkcji  przez radę wydziału

- pod pojęciem projekt rozumie się realizowany w UWM zewnętrzny projekt badawczy lub  dydaktyczny.