Rolnictwo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów

Specjalności:

  • agrobiznes
  • produkcja rolnicza
  • rolnictwo precyzyjne (tylko studia stacjonarne)

Kierunek rolnictwo przygotowuje specjalistów  w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, posiadających praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Absolwent posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.