Architektura krajobrazu

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

stacjonarne - 7 semestrów

Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zdobywa też umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

  • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu;
  • wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu;
  • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi;
  • budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia;
  • kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu;
  • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;
  • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.