Rok 2016

Połucha I., Kret N. 2016. New functions of urban parks – proposals of rearrangement of the selected objects. Part 1. The educational-sensory function of Janusz Kusociński Memorial Park in Olsztyn. Architektura Krajobrazu, Wrocław (w druku).

Połucha I., Marks E., Gadomska W. 2016. Historyczne uwarunkowania kreacji przestrzeni sakralnej w krajobrazie Warmii i Mazur. Przestrzeń i forma, Szczecin (w druku).

Kwiatkowska D. (2016) Rewitalizacja elementów krajobrazu kulturowego
na przykładzie kapliczki Warmińskiej [w:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.) Ludzie Nauki - Prezentacja Tematyki Badawczo-Przeglądowej Monografia 2016. Wydawnictwo Intellect Magdalena Drewniak. Waleńczów; ISBN 978-83-943426-5-4; s.364-373.

Kwiatkowska D., Reksnis K. (2016) Barokowe zespoły rezydencjonalne w Polsce. Wykorzystanie obiektów historycznych na cele turystyki zrównoważonej [w:] Olkiewicz M., Drewniak M., Chmura J. (red.) Ludzie Nauki - Prezentacja Tematyki Badawczo-Przeglądowej Monografia 2016. Wydawnictwo Intellect Magdalena Drewniak. Waleńczów; ISBN 978-83-943426-4-7; s.84-93.

Kwiatkowska D. (2016) Rewitalizacja centrum miasta na przykładzie Bartoszyc. Kształtowanie przestrzennych połączeń między elementami przyrodniczymi
i kulturowymi [w:] Olkiewicz M., Drewniak M.(red.) Ludzie Nauki - Prezentacja Tematyki Badawczo-Przeglądowej Monografia 2016. Wydawnictwo Intellect Magdalena Drewniak. Waleńczów; ISBN 978-83-943426-5-4; s.342-351.

Kwiatkowska D., Reksnis K. (2016) Postrzeganie przestrzeni przez osoby niewidome
i niedowidzące. Dostosowanie przestrzeni ogrodu miejskiego do potrzeb osób
z dysfunkcjiami zmysłu wzroku [w:] Olkiewicz M., Drewniak M., Chmura J. (red.) Ludzie Nauki - Prezentacja Tematyki Badawczo-Przeglądowej Monografia 2016. Wydawnictwo Intellect Magdalena Drewniak. Waleńczów; ISBN 978-83-943426-4-7; s.73-83.

D. Kwiatkowska. (2016). Idea ogrodu naturalistycznego jako nawiązanie do tradycji
w kreowaniu obszarów wiejskich, na przykładzie wsi Łążek. M. Drewniak i in. (red). WKŁAD NAUKOWCÓW W ROZWÓJ POLSKIEJ NAUKI. Wyd. INTELLECT Magdalena Drewniak. Waleńczów. ISBN 978-83-943426-2-3; s. 205-211.

D. Kwiatkowska. (2016). Sacrum w krajobrazie miasta, rewaloryzacja cmentarza Garnizonowego w Gdańsku. [w]: M. Olkiewicz i in. (red.) BADANIA I ROZWÓJ NAUKOWCÓW W POLSCE. Wyd. INTELLECT Magdalena Drewniak. Waleńczów. ISBN 978-83-943426-1-6; s. 136-149.

D. Kwiatkowska. (2016). Iluminacja obiektów zabytkowych na przykładzie Pałacu Archiprezbitera w Olsztynie. [w]: M. Olkiewicz i in. (red.) BADANIA I ROZWÓJ NAUKOWCÓW W POLSCE. Wyd. INTELLECT Magdalena Drewniak. Waleńczów. ISBN 978-83-943426-1-6; s. 178-189.

Gadomska W., Barcelona - zapis przełomowych wydarzeń w krajobrazie miasta, Przestrzeń i Forma, 25, 2016, s. 271-288.

Gadomska W., Młynarczyk K., Marks E., Olsztyn - tożsamość miasta a jego krajobraz, (50%,25%,25%) [w:] O dziedzictwie przeszłości w krajobrazie, red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk, Białystok, 2016.  Agencja Wydawnicza EkoPress, s.15-30.

Gadomska W., Błędowska A., Twórcza zabawa dziecka w świecie roślin, [w:] Hortiterapia - terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych , red. B. Płoszaj-Witkowska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2016, s.19-34.

Gadomska W., Art and the city: the issue of the development of museums in the landscape of New York City, Czasopismo Techniczne. Architektura, 2016 (2-A).

Marks E., Młynarczyk K., Gadomska W., Wpływ nawierzchni trawiastych na kształtowanie mikroklimatu przestrzeni miejskich [w:] Tereny zieleni wobec zmian klimatu, red. M. Kosmala, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń 2016, s. 55-66.