Publikacje - rok 2003

Łaguna W. 2003. Koncepcja wprowadzenia funkcji nierolniczych na obszary rustykalne jako sposób na ich ożywienie ekonomiczne i społeczno kulturowe. Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Polski Północno-Wschodniej. Towarzystwo Naukowe
im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Olsztyn

Swaryczewska M. 2003. Prawno-finansowe podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego. "Zachowane-ocalone". O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania. Stowarzyszenie WK Borussia, Olsztyn.

Połucha I. 2003. Waloryzacja turystyczno-rekreacyjna szaty roślinnej wybranych obszarów Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Cz. II. Ocena przydatności grup zbiorowisk roślinnych pod względem możliwości wykorzystania do celów turystyki i rekreacji. Sylwan, Nr 9: 57-64.

Siedlecka A., Młynarczyk K. 2003. Parki dworskie w Bałcynach, Lipowie i Zajączkach (województwo warmińsko-mazurskie). Rocznik dendrologiczny Vol. 51-2003: 171-180.

Marks E., Młynarczyk K., Połucha I., Jaszczak A. 2003. Ocena terenów zieleni w gospodarstwach agroturystycznych. Folia Horticulturae, Suplement 2003/2: 117-119.

Młynarczyk K., Jaszczak A., Siedlecka A. 2003. Wykorzystanie gatunków roślin ozdobnych i użytkowych w ogrodzie rustykalnym w Wilimach. Folia Horticulturae. 2003/2: 120-122.

Marks E., Połucha I., Młynarczyk K. 2003. Ocena realizacji założeń funkcjonowania turystyki w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Zesz. Nauk. Politechniki Koszalińskiej, 10: 239-250.

Gadomska W. 2003. Walory krajobrazowe doliny Łyny w obrębie granic Olsztyna. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 9: 171-185.

Połucha I. Młynarczyk K., Marks E., Marks M. Jaszczak A. 2003. Rural tourism in sustainable development of areas with unique environmental values. "Rural development 2003". Proceedings of international scientific conference. Kowno, Lietuva

Marks E., Marks M., Połucha I., Młynarczyk K., Jaszczak A., Siedlecka A. 2003. The role of agritourism in activation of underdeveloped rural areas. "Rural development 2003". Proceedings of International Scientific Conference. Kowno: 146-148.

Swaryczewska M. 2003. Kalwaria Zebrzydowska jako dobro kultury. Przegląd kalwaryjski. Kalwaria Zebrzydowska. 8/2003. 201-206.

Młynarczyk K., Siedlecka A., Jaszczak A. 2003. Przekształcenia krajobrazu rolniczego terenu dawnego majątku ziemskiego w Słobitach.Materiały konferencyjne VI Forum Architektury Krajobrazu. "Krajobraz i ogród wiejski" streszczenia referatów. Lublin

Młynarczyk K., Jaszczak A., Siedlecka A. 2003. Problemy kształtowania krajobrazu wiejskiego okolic jeziora Dadaj.Materiały konferencyjne VI Forum Architektury Krajobrazu "Krajobraz i ogród wiejski" streszczenia referatów, Lublin.

Łaguna W. 2003. Wiejski krajobraz warmiński.Materiały konferencyjne VI Forum Architektury Krajobrazu, Lublin.

Swaryczewska M. 2003. Ogród i drzewo w europejskiej tradycji kulturowej. Ogrody przyświątynne i klasztorne. Rekonstrukcja, rewaloryzacja, pielęgnacja. Wrocław: 102-109.