Publikacje - rok 2002

 Pawłowska K., Swaryczewska M. 2002. Ochrona dziedzictwa kulturowego - zarządzanie i partycypacja społeczna. Podręcznik dla studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych. Kraków.

Gadomska W. 2002. Tereny zieleni miejskiej w Olsztynie-historia i współczesność. Fragmenta Agronomica 1 (73): 68-80.

Połucha I., Młynarczyk K., Marks E. 2002. Obszary rekreacyjne Mazurskiego Parku Krajobrazowego i ich przydatność turystyczna. Fragmenta Agronomica. 1 (73): 81-94.

Kadelska M. 2002. Elementy piękna dzieła sztuki w krajobrazie. Fragmenta Agronomica 1 (73): 224-237.

Połucha I., Marks E. 2002. Rodzaje wiejskiej bazy noclegowej i ich specyfika. W: Agroturystyka (red. Młynarczyk K.). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn: 30-44.

Połucha I., Marks E., Młynarczyk K. 2002. Ocena procesu kształcenia na studiach wyższych w zakresie agroturystyki.
W: Agroturystyka w teorii i praktyce (red. Młynarczyk K.). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn: 36-44.

Połucha I., Młynarczyk K., Marks E. 2002. Kształtowanie środowiska w ramach turystyki wiejskiej - zagrożenia i sposoby ochrony walorów przyrodniczych. W: Agroturystyka w teorii i praktyce (red. Młynarczyk K.). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 147:153.

Połucha I. 2002. Waloryzacja turystyczno-rekreacyjna szaty roślinnej wybranych obszarów Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Cz. I. Ocena atrakcyjności i odporności grup zbiorowisk roślinnych w zakresie turystyki i rekreacji. Sylwan, 12: 81-95.

Kadelska M. 2002. Tendencje w projektowaniu i rewaloryzacji parków podworskich w Prusach Wschodnich. PAN, Kraków.

Kadelska M. 2002. Percepcja kompozycji plastycznej w układzie miasta-ogrodu (na przykładzie wybranych dzielnic Olsztyna). PAN, Kraków.

Młynarczyk K., Łaguna W., Gadomska W., Kadelska M. 2002. Uwarunkowania i kierunki rozwoju przekształceń strefy podmiejskiej Olsztyna (ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni). V Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław.

Młynarczyk K. 2002. Aktualne problemy kształtowania krajobrazu rolniczego. X Konferencja Metodyczna. Ochrona środowiska na uniwersytetach studiach przyrodniczych. Olsztyn-Stare Jabłonki.

Swaryczewska M. 2002. Garden - polo, styl nowy i ekspansywny. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN, Kraków.

Młynarczyk K., Siedlecka A., Jaszczak A. 2002. Koncepcja wykorzystania różnych gatunków traw ozdobnych w projektach ogrodów rodzajowych. Ogólnopolska Konferencja Łąkarska "Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowatych drobnonasiennych". Streszczenia referatów i plakatów. Bydgoszcz - Pieczyska.

Marks E., Młynarczyk K., Połucha I., Jaszczak A. 2002. Ocena terenów zieleni w wybranych gospodarstwach agroturystycznych. Ogólnopolska Konferencja Łąkarska "Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowatych drobnonasiennych". Streszczenia referatów i plakatów. Bydgoszcz - Pieczyska.

Łaguna W. 2002. Wpływ kształtowania i pielęgnowania krajobrazu kulturowego na rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej. Zbiór materiałów pokonferencyjnych "Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim". Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Gdańsk: 44-53.