Badania

Problematyka badawcza

  • Zabytkowe założenia w krajobrazie wiejskim, stan przetrwania, aktualne sposoby ich ochrony i kierunki rewaloryzacji.
  • Rozwój terenów zieleni i ich wpływ na zmiany krajobrazowe miasta.
  • Elementy dzieła sztuki w krajobrazie kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem miast-ogrodów.
  • Sanktuarium w obszarze współczesnego krajobrazu kulturowego.
  • Wartości krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe a gospodarka przestrzenna na wybranych przykładach gmin wiejskich.
  • Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej.
  • Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego.