Informacje ogólne

Charakterystyka studiów podyplomowych
z zakresu ”Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni”

Cel

Głównym celem studiów jest wykształcenie kadry terapii zajęciowej z zakresu ogrodnictwa przystosowanej do opieki i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, osób starszych oraz uzależnionych od używek poprzez pracę w ogrodzie.
W programie dydaktycznym studiów podyplomowych realizowane będą zagadnienia dotyczące:

z zakresu nauk społecznych: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, socjoterapii, elementów psychologii, metodologii pracy z niepełnosprawnymi,

z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych:  siedliska i czynników klimatycznych, ochrony roślin w ogrodach terapeutycznych, urządzeń placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, projektowania ogrodów terapeutycznych, roślin owocodajnych w terapii zajęciowej, drzew i krzewów ozdobnych w ogrodach dla osób niepełnosprawnych, kwiatów w ogrodoterapiii, warzyw w ogrodach specjalnych, roślin przyprawowych i ziół, dekoracji kwiatowych w terapii zajęciowej, roślin doniczkowych w otoczeniu człowieka, przetwórstwa owoców i warzyw na potrzeby własne ośrodka wychowawczego

z zakresu nauk medycznych: rehabilitacji w ogrodoterapii i opieki medycznej pacjentów.

Opis kwalifikacji absolwenta

Absolwent zna historię terapii ogrodniczej, socjoogrodnictwa oraz teorię psychologii tłumaczącą pozytywny wpływ natury na zdrowie człowieka. Bliskie są jemu zagadnienia związane z planowaniem i prowadzeniem zajęć terapeutycznych, procesem terapii ogrodniczej; najważniejszymi grupami pacjentów w leczeniu, których stosowana jest terapia zajęciowa z ogrodnictwa; doborem celów i metodyki zajęć terapeutycznych. Posiada specjalistyczną wiedzę z psychologii, rehabilitacji oraz opieki medycznej pacjentów. Potrafi wykonać projekt ogrodu zdrowia i zalecić jego sposoby pielęgnacji. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogrodnictwa, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w ogrodzie oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do współprowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, podejmowania pracy w ośrodkach i domach opieki nad nimi. Wprowadzenie w gospodarstwach rolnych tzw. „zielonych farm”, w których mogą być prowadzone zajęcia z rehabilitacji osób poprzez uprawę i pielęgnację roślin ogrodniczych. 

Obsada kadrowa

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych WKśiR UWM w Olsztynie, ZUT w Szczecinie, SGGW w Warszawie oraz doświadczonych praktyków specjalistów z danej dziedziny.

Forma zakończenia studiów podyplomowych

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podstawie uzyskanych zaliczeń z egzaminów (pisemnych, ustnych) oraz zaliczeń pisemnych z przedmiotów przewidzianych z programie studiów podyplomowych.

Miejsce i czas trwania studiów

zajęcia przewidziane w programie studiów będą prowadzone w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Kształtowania środowiska i Rolnictwa, natomiast ćwiczenia praktyczne i terenowe na terenie Ogrodu Dydaktyczno – Doświadczalnego w Kortowe, w Arboretum Leśnym w Kudypach.

Wszelkich informacji udzielają: