Gospodarowanie odpadami

Studia podyplomowe "Gospodarowanie odpadami"

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe różnych kierunków studiów (na poziomie: licencjat, studia inżynierskie, magisterskie), które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami.

CEL

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom niezbędnej, kompleksowej wiedzy oraz zdobycie przez nich operacyjnych umiejętności z zakresu problematyki gospodarowania odpadami w warunkach gospodarki rynkowej oraz wprowadzanych zmian w stosowanych technologiach wynikających z wdrażania przepisów Unii Europejskiej, jak również przygotowanie studentów do podjęcia działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami zarówno w jednostkach samorządowych, administracyjnych, edukacyjnych, jak i placówkach zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe z zakresu przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami, organizacją gospodarki odpadami na poziomie gmin, regionów i kraju, zakresem monitoringu w gospodarce odpadami, sposobami odzysku i recyklingiem odpadów, technologiami zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych, biologicznymi i termicznymi metodami przetwarzania lub przekształcania odpadów, funkcjonowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce odpadami, eksploatacją i rekultywacją składowisk oraz procedurami oceny oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli. 

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub osób mających styczność z problematyką odpadów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, m.in.:

 • kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach z branży wywozu i unieszkodliwiania odpadów;
 • przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych;
 • osób wykonujących zadania organów administracji publicznej;
 • przedstawicieli firm i zakładów działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej;
 • podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) wykonujących zadania w tej dziedzinie;
 • osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w zakresie rozumienia oraz praktycznego stosowania wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami;
 • absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • dydaktyków, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę z podejmowanej dziedziny,
 • osób stosujących prawo w praktyce.

 

KADRA

Program Studiów Podyplomowych jest realizowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Katedra Chemii  Środowiska, Katedra Chemii, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Katedra Mikrobiologii) oraz najlepszych specjalistów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska i odpadowego, zarządzania regionem, doradztwa gospodarczego i projektowego oraz procedur zamówień publicznych. Wśród nich znajdują się przedstawiciele jednostek administracyjnych i firm zajmujących się w praktyce odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie regionu warmińsko-mazurskiego, takich jak:

 • Urząd Marszałkowski;
 • Urząd Miasta w Olsztynie;
 • ZUOK Spytkowo;
 • ZUOK Rudno;
 • ZGOK Olsztyn;
 • Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku;
 • Firma REMONDIS;
 • MPEC Olsztyn.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje swoją tematyką zagadnienia związane z problematyką dotyczącą gospodarki odpadami. W czasie trwania studiów zaplanowano do realizacji następujące moduły:

 • Aspekty prawne gospodarowania odpadami,
 • Organizacja gospodarki odpadami,
 • Monitoring w gospodarce odpadami,
 • Odzysk i recykling odpadów,
 • Technologie zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych,
 • Biologiczne metody przetwarzania odpadów,
 • Termiczne metody przekształcania odpadów,
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko,
 • Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarce odpadami,
 • Eksploatacja i rekultywacja składowisk.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) dowolnego kierunku, zalogowanie się w systemie IRK (https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe) i wypełnienie danych oraz złożenie przez kandydata w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z IRK),
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie z IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),
 • jedna fotografia (35/45 mm) podpisana na odwrocie,
 • potwierdzona kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty kandydatów przyjmowane będą w sposób ciągły.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wyżej wymienione dokumenty proszę przesyłać na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Katedra Chemii Środowiska,

10-727 Olsztyn,

Pl. Łódzki 4,

z dopiskiem: "Studia podyplomowe Gospodarowanie odpadami"

 

MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Katedra Chemii Środowiska, 10-718 Olsztyn, Pl. Łódzki 4 (p. 5).

Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie, w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów.

 

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Większość zajęć przewidzianych w programie studiów będzie realizowana w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, za wyjątkiem ćwiczeń terenowych, które odbywać się będą na terenie ZGOK Olsztyn, ZUOK Rudno i ZUOK Spytkowo.

Studia trwają dwa semestry, obejmują 240 godzin.

Rozpoczęcie zajęć odbędzie się w październiku 2017 r.

 

FORMA ZAKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie gospodarowania odpadami zostanie potwierdzone świadectwem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA

Uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem, 80% uczestnictwo w zajęciach (rozpatrując każdy moduł oddzielnie).

 

ZASADY USTALANIA KOŃCOWEJ OCENY UKOŃCZENIA STUDIÓW

Na podstawie średniej ocen z przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Kierownik studiów: prof. dr hab. Wiera Sądej, Katedra Chemii Środowiska Pl. Łódzki 4, 10-727 Olsztyn tel.: 89-523-39-64, 512-206-305, 
e-mail: wiera.sadej@uwm.edu.pl

Sekretarz studiów: dr inż. Elżbieta Rolka, Katedra Chemii Środowiska Pl. Łódzki 4, 10-727 Olsztyn tel.: 89-523-39-13, 501-586-391, 
e-mail: elzbieta.rolka@uwm.edu.pl 

 

W przypadku dużej ilości chętnych - przyjęcia na Studia realizowane będą wg kolejności zgłoszeń, a w razie potrzeby uruchomione zostaną następne Studia Podyplomowe.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia Studiów - październik 2017 r., liczba uczestników  max. - 40.

Zajęcia odbywać się będą 7 razy w semestrze w łącznym wymiarze 240 godzin.

 

KOSZT UCZESTNICTWA W STUDIACH - 3800,00 zł od osoby (łącznie za 2 semestry).