Projekt rozwojowy dla studentów i pracowników wydziału

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uzyskał prawie 33 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Zintegrowane Programy Rozwoju Uczelni na lata 2018-2022. Celem głównym projektu jest dostosowanie Uniwersytetu do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu. Na naszym Wydziale przewidziane są do realizacji działa (z budżetem na poziomie ok. 3 mln zł) adresowane bezpośrednio do studentów i pracowników. Studenci będą beneficjentami bezpłatnych warsztatów, certyfikowanych szkoleń i wizyt studyjnych, w tym: warsztatów językowych, warsztatów z wykorzystania innowacyjnych systemów analityki chemicznej w naukach rolniczych i leśnych, warsztatów z systemów informacji przestrzennej, certyfikowanych kursów podnoszących kompetencje zawodowe (kurs obsługi kombajnów, harvestera i forwardera etc.), kursów informatycznych (np. grafiki komputerowej), warsztatów terenowych, krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych.

Studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa zostaną objęci programem stażowy krajowych i zagranicznych w przedsiębiorstwach i jednostkach związanych z kierunkiem studiów. Studenci objęci programem stażowym otrzymają wynagrodzenie oraz otrzymają sfinansowanie m.in. kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu, zakwaterowania i utrzymania w przypadku staży poza miejscem zamieszkania.

Z kolei pracownicy wydziału będą mogli doskonalić swoje kompetencje dydaktyczne poprzez udział w bezpłatnych kursach metodycznych (nowoczesne metody nauczania); szkoleniach z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku obcym (kursy językowe); szkoleniach informatycznych (grafiki komputerowej, wykorzystanie menedżera bibliografii), kursach informatycznych (wg. indywidualnego zapotrzebowania). W Programie również przewidziano realizację programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału we wiodących ośrodkach w poszczególnych dziedzinach naukowych w Europie (w uzasadnionych sytuacjach poza Europą). W wyniku uczestnictwa w stażu pracownicy naukowo-dydaktyczni nabędą lub podniosą swoje kompetencje w zakresie: m.in. organizowania i realizowania badań naukowych, identyfikacji nowych obszarów badawczych, poznania nowych metod prowadzenia badań naukowych, przeniesienie dobrych praktyk z zagranicy na Wydział oraz podniesienia jakości kształcenia.