POWER dla leśnictwa

Od początku stycznia 2017r. roku do lutego 2019r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jest realizowany projekt pt. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez co najmniej 72 studentów/ek tego kierunku. Efektem projektu ma być zwiększenie szans studentów na zatrudnienie w branży leśnej.

Projekt został zgłoszony przez pracowników Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które to rozdysponowuje wsparcie udzielane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W toku konkursu projekt został pozytywnie oceniony i skierowany do finansowania. Kwota przyznanego wsparcia to 548 1100 złotych, z czego ponad 84% stanowią środki europejskie.

W ramach Projektu  80 studentów kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, będzie mogło podnieść swoje kompetencje poprzez udział w zaplanowanych formach wsparcia. Studenci będą uczestniczyć w szkoleniach, tj. w kursie brakarskim, kursie GIS, kursie operatora Harvestera, kursie arborysty oraz w kursie pilarza, które zakończą się uzyskaniem certyfikatu uznawanego przez przyszłych pracodawców. Oprócz tego zaplanowane są zajęcia warsztatowe z zakresu inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych, z zakresu ekspertyz dendrologicznych, warsztaty z podstaw przedsiębiorczości, warsztaty z kształcenia kompetencji miękkich (zarządzanie stresem i czasem, wystąpienia publiczne) oraz warsztaty z podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy z obsługi bezzałogowych statków latających (popularnie nazywanych „dronami”). Udział w Projekcie będzie się również wiązał z możliwością rozszerzenia poziomu znajomości języka angielskiego na warsztatach „English in Forestry”. Część umiejętności nabytych podczas szkoleń i warsztatów studenci będą mogli zweryfikować  w przewidzianych zajęciach praktycznych (w inwentaryzacjach obiektów i obszarów cennych przyrodniczo), realizowanych w formie projektów, a utrwalenie zdobytej wiedzy będzie możliwe poprzez udział w zaplanowanych wizytach studyjnych u potencjalnych pracodawców.

Projekt obejmować będzie każdorazowo studentów VI i VII semestru kierunku Leśnictwo. Zapraszamy studentów do zgłaszania chęci swojego udziału w projekcie.

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www projektu:

http://wksir.uwm.edu.pl/student/projekt-dla-studentow-lesnictwa

Projekt nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” jest realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-K246/16-00 z dnia 05.01.2017r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.