Jubileusz Profesora Wojciecha Budzyńskiego

Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu zorganizowała w dniach 25-27 czerwca 2018 r. na zamku w Rynie konferencję naukową pt. „Aktualne kierunki hodowli i produkcji niektórych rolniczych surowców towarowych” połączoną ze Zjazdem Katedr Jednoimiennych wywodzących się z subdyscypliny Szczegółowa Uprawa Roślin oraz jubileuszem pracy naukowo-dydaktycznej i siedemdziesięcioleciem urodzin prof. dr. hab. dr h.c. multi Wojciecha S. Budzyńskiego. Zjazdy Katedr Jednoimiennych, a więc jednostek organizacyjnych uczelni o podobnym profilu badawczym i dydaktycznym, mają wieloletnią tradycję. Odbywały one się już w okresie międzywojennym. W zdecydowanej większości miały one charakter spotkań, których głównym celem była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia badań i realizowanej dydaktyki. Z czasem spotkania te z kameralnych, w których uczestniczyły 2, 3 katedry przerodziły się w zjazdy wszystkich jednostek realizujących w kraju zajęcia z podobnego zakresu. Pierwszy zjazd „szczegółowców” odbył się w latach 70-tych ubiegłego wieku w Poznaniu, a ostatni w 2018 roku w Rynie.

Tematem przewodnim zjazdu katedr organizowanego przez olsztyńskie środowisko „szczegółowców” były aktualne kierunki hodowli i produkcji głównych (strategicznych) surowców towarowych. Prawie 80 naukowców zajmujących się szczegółową uprawą roślin z krajowych uniwersytetów kształcących studentów na kierunku rolnictwo. Program Konferencji podzielony był na trzy sesje plenarne i sesję posterową.

Pierwszej sesji plenarnej przewodniczył Pana prof. dr hab. Zbigniew Skinder z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. W tej sesji plenarnej prof. dr hab. Bogdan Kościk (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) omówił zagadnienie produkcji biomasy roślinnej na cele energetyczne. Profesor Janusz Prusiński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy) przybliżył zagadnienie struktury i pochodzenia odmian roślin strączkowych zarejestrowanych w Katalogu Wspólnotowym Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Profesor Bogdan Kulig (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie) scharakteryzował postęp biologiczny, aktualne kierunki hodowli oraz wybrane elementy technologii produkcji pszenicy. Profesor Barbara Kołodziej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) omówiła problemy uprawy i pozyskiwania ziół w Polsce. Profesor Hanna Sulewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) przybliżyła zagadnienie postępu w hodowli i agrotechnice kukurydzy. Profesor Dorota Bobrecka-Jamro (Uniwersytet Rzeszowski) scharakteryzowała rolniczy potencjał województwa podkarpackiego. Dr hab. Marek Gugała (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) przedstawił kierunki rozwoju rynku i technologii produkcji bulw ziemniaka. Dr inż. Anna Jaroszewska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) przedstawiła wyniki badań dotyczących reakcji pszenicy jarej na nawożenia siarką.

Drugiej sesji plenarnej przewodniczył prof. dr hab. Aleksander Szmigiel z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. W tej sesji plenarnej dr inż. Arkadiusz Artyszak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) omówił tendencje zmian zachodzące w produkcji buraka cukrowego po zniesieniu limitów produkcji cukru i izoglukozy. Profesor Andrzej Kotecki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) scharakteryzował soję jako nowe wzywanie dla polskiego rolnictwa. Profesor Krzysztof Jankowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) przedstawił aktualne kierunki hodowli i produkcji rzepaku.

W sesji posterowej przedstawiono 24 plakaty. Obejmowały one bardzo szeroką tematykę badawczą, m.in. wpływ warunków glebowych i wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie soi, grochu, bobiku, łubinu, kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, gryki, ziemniaka, przydatność wierzby do produkcji biomasy, wykorzystanie substratów w biogazowniach rolniczych, towarowość gospodarstw ekologicznych w kontekście wsparcia WPR, sposoby wykorzystania łańcucha dystrybucji produktów rolniczych od pola do konsumenta.

Po zakończeniu II sesji plenarnej uczestniczy konferencji posadzili pamiątkowe drzewko upamiętniającej Zjazd Katedr Jednoimiennych oraz Jubileusz pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Wojciecha Budzyńskiego, a następnie udali się – na środek jeziora Śniardwy - na lunch (oczywiście przy akompaniamencie szant).

Trzecia sesja plenarna była poświęcona Jubileuszowi 47 lat pracy naukowej oraz 70 urodzin prof. dr. hab. dr h.c. multi Wojciecha Budzyńskiego. Uczestniczyli w niej władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowane przez Prorektora ds. kształcenia i studentów dr hab. Jerzego Przyborowskiego, Kolegium dziekańskie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, zaproszeni goście z firm fitofarmaceutycznych, z którymi Jubilat współpracował oraz uczestnicy Konferencji. W czasie uroczystości prof. dr hab. Krzysztof Jankowski (przewodniczący sesji) przedstawił Curriculum Vitae Jubilata (zobacz), obejmujące dorobek badawczy i naukowy, jego wykorzystanie w praktyce rolniczej, aktywność w środowisku uczelnianym i w centralnych gremiach przedstawicielskich nauki, działalność dydaktyczną oraz wyróżnienia, nagrody i odznaczenia. Jubilat otrzymał wiele gratulacji i podziękowań od władz Uniwersytetu, Wydziału, pracowników Katedry oraz wszystkich uczestników Konferencji. Z okazji Jubileuszu Profesora Wojciecha Budzyńskiego wydano okolicznościowe opracowanie (zobacz).