Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych

W dniach 27-29 czerwca 2018 roku z inicjatywy pracowników Katedry Agroekosystemów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UWM prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, w Starych Jabłonkach k. Ostródy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem „Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych”.

Organizacja konferencji była związana z jubileuszem 50-lecia eksperymentu polowego dotyczącego uprawy ciągłej (monokultura) 12 gatunków roślin na tle dwóch 6-polowych płodozmianów. Został on założony jesienią 1967 r. w ówczesnym Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Bałcynach i funkcjonuje do chwili obecnej.

Główne cele konferencji to:

  • przybliżenie aktualnego stanu wiedzy oraz głównych kierunków badań nad agrotechniką roślin uprawnych spójnych z prowadzeniem statycznych doświadczeń wieloletnich;
  • nakreślenie miejsca i funkcji eksperymentów wieloletnich w badaniach rolniczych, łącznie ze wskazaniem możliwości i sposobów wykorzystania uzyskanych wyników w nauce, procesie dydaktycznym oraz praktyce rolniczej.
  • prezentacja wieloletnich (minimum kilkunastoletnich), statycznych doświadczeń monokulturowych, płodozmianowych, nawozowych, z uprawy roli itp., realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą (Czechy, Litwa).

W konferencji udział wzięło blisko 80 osób reprezentujących 10 ośrodków naukowych z Polski oraz goście z zaprzyjaźnionych jednostek naukowych z Czech (Katedra Agrosystemów i Bioklimatologii Uniwersytetu Rolniczo-Leśnego w Brnie) i Litwy (Instytutu Agroekosystemów i Nauki o Glebie Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa w Kownie).

W sesji plenarnej zaprezentowano 8 referatów zamawianych, a w sesji posterowej wystawiono 35 posterów. Podczas sesji terenowych uczestnicy konferencji zapoznali się z wieloletnim, statycznym doświadczeniem polowym w Bałcynach oraz uwarunkowaniami produkcji rolniczej na Mazurach, Powiślu i Żuławach Wiślanych.

Do rąk uczestników konferencji trafiło syntetyczne opracowanie streszczeń referatów i posterów, a także obszerna monografia pod tytułem Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych w Polsce. Monografia składa się z 15 rozdziałów opracowanych przez 41 autorów z 8 ośrodków naukowych: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.